História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2019.
febr. 19.
Lakits Ferenc születésének 160. évfordulója
Pécs, 1859. febr. 19. [1850.] - Pécs, 1919. jún. 24.

Matematikus, csillagász, tanár
A budapesti Tudományegyetemet elvégezve Németországban tanult. Hazatérve nem tudott szakképzettségének megfelelő állást találni. 1882-85 közt a budapesti Műegyetemen volt tanársegéd, azután tisztviselői állást vállalt a Postatakarékpénztárban majd a MÁV-nál. A csillagászattal csak szabadidejében foglalkozott. Konkoly-Thege ógyallai csillagvizsgálójában is végzett megfigyeléseket. Jelentős munkát végzett a csillagászati kormeghatározás (asztrokronológia) terén: legfőbb érdeme, hogy a Bizáncban, 891-ben észlelt napfogyatkozás alapján meghatározta a magyar honfoglalás időpontját (895/96). Foglalkozott az ó-orosz krónikákban jelzett holdfogyatkozások időpontjainak számításával és a templomok csillagászati tájolásával. Emellett nagy számú népszerűsítő cikke jelent meg a Természettudományi Közlönyben. Széleskörű tevékenysége alapján 1892-99 között a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlései állandó bizottságának titkára. 11 éven át a Mechanikai és Órásipari Szakiskola tanára. 1898-tól a nemzetközi jellegű 1800-ban alapított Astronomische Gesellschaft tagja. (Bartha Lajos)

Lakits Ferenc
Web dokumentumok

2019.
febr. 19.
Kertész Andor születésének 90. évfordulója
Gyula, 1929. febr. 19. - Budapest, 1974. ápr. 3.

Matematikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte. 1960-tól a debreceni KLTE-en az algebrai és számelméleti tanszéket vezette. Az 1962-64-es és az 1968-71-es években a hallei egyetem vendégprofesszora volt. 1968-ban a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina tagja lett. Kutatási területe a modern algebra volt. Korai munkáinak nagy része az Abel-csoportokra vonatkozik, később modulelmélettel foglalkozott, élete utolsó évtizedét főképpen a gyűrűelméleti kutatásoknak szentelte. Jelentősek még halmazelméleti eredményei is, ezek struktúraelméleti kutatásaival állnak szoros kapcsolatban. Értékesek matematikatörténeti munkái.

Kertész Andor
Web dokumentumok

2019.
febr. 19.
Boussinesq, Joseph Valentin halálának 90. évfordulója
Saint-André de Sangonis, Hérault, Franciaország, 1842. márc. 13. - Párizs, 1929. febr. 19.

Francia matematikus, fizikus
Szegény földműves családból származott. Tanulmányait egy kis falu iskolájában kezdte meg, majd egy papi szemináriumban tette le érettségi vizsgáit. Több éven keresztül tanítóskodott. 1867-ben szerezte meg fizikából és matematikából a Ph. D. fokozatot. 1872-1886 között a Lille-i Egyetem Tudományok szakán professzor. 1886-ban a Francia Tudományos Akadémia tagjává választották. 1896-tól 1918-as visszavonulásáig a Párizsi Sorbonne fizika-, mechanika professzora. Tevékenységével hozzájárult a matematikai fizika majdnem minden ágához. Különösen jelentős eredményeket ért el az elektromágnesség, valamint a hidrodinamikai egyenletek nemanalitikus integrálok kidolgozása terén. Munkássága nemcsak elméleti matematikai megoldásokra korlátozódott, hanem azok gyakorlati alkalmazására is kitért. Nagyszámú munkáját, amit hátrahagyott Poggendorff vette számba III.-VI. köteteiben.

Boussinesq, Joseph Valentin
Web dokumentumok

2019.
febr. 19.
Arrhenius, Svante August születésének 160. évfordulója
Vik, Svédország, 1859. febr. 19. - Stockholm, 1927. okt. 2.

Svéd vegyész, fizikus, Nobel-díjas
Legismertebb az elektrolitos disszociáció elméletéről, mely szerint az elektrolitok - bizonyos anyagok, melyek vízben oldva vezetik az elektromosságot - akkor is elektromosan töltött részecskékre, vagyis ionokra különülnek, azaz disszociálnak, ha az oldaton át nem folyik áram. Ma is leggyakrabban idézett eredménye a nevét viselő Arrhenius-egyenlet, amely összefüggést állapít meg a hőmérséklet és a kémiai reakciók sebességi koefficiensei között. A fizikai kémia mellett a természettudományok más területein is tevékenykedett; egyebek mellett tőle származik az üvegház hatás problémája és elnevezése. (Schiller Róbert)

Arrhenius, Svante August
Web dokumentumok

2019.
febr. 18.
Vidéky Emil születésének 140. évfordulója
Budapest, 1879. febr. 18. - Budapest, 1960. nov. 12.

Gépészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti műegyetemen szerzett diplomát. 1901-től Schimanek Emil mellett tanársegéd, 1904-től adjunktus, 1913-tól magántanár és a Fővárosi Iparrajziskola igazgatóhelyettese. Az 1910-es években a felületi feszültség Hertz-féle egyenletei alapján új módszert dolgozott ki a fogaskerekek méretezésére. Az 1920-as években bevezette a fogaskerék-számításba az involut függvénynek elnevezett új szögfüggvényt. A fogkapcsolás kinematikájának vizsgálata során számos korábban tisztázatlan problémát oldott meg. Az első magyar fogaskerék-monográfiák szerzője.

Vidéky Emil
Web dokumentumok

2019.
febr. 18.
Szőts Endre születésének 105. évfordulója
Pankota, 1914. febr. 18. - Budapest, 1984. szept. 1.

Geológus, paleontológus
A budapesti tudományegyetemen 1938-ban doktori diplomát szerzett. Első munkahelye a Földtani Intézet, majd a Magyar-Amerikai Olajipari Rt-nél dolgozott. 1942-ben a Nemzeti Múzeumban őslénytani feldolgozást végzett. 1947-1951 között főként az eocén szénmedencék földtani felépítésével és a képződmények faunájával ismerkedett meg. A Földtani Intézet Múzeumában 1956-ig leginkább paleontológiai munkát végzett. Ezután a franciaországi Régie Autonome des Pétroles vállalat saint-gaudens-i, majd boussens-i laboratóriumában és az ESSOREP vállalatnál geológusmérnök, illetve szakértő 1966 végéig. 1972-től szakfordításokkal foglalkozott. A Société Geologique de France tagja volt.

Web dokumentumok

2019.
febr. 18.
Hedwig, Johann (János) halálának 220. évfordulója
Brassó, Erdély, Habsburg Birodalom (ma Románia), 1730. dec. 8. - Lipcse, Németország, 1799. febr. 18.

Erdélyi szász orvos, természettudós
Orvosnak tanult a lipcsei egyetemen, de amikor Brassó városa megtagadta tőle az orvosi praxishoz szükséges engedélyt, átnyergelt a botanikára. 1781-ben visszatért Lipcsébe, 1786-ban az orvostudomány, majd 1789-ben a botanika professzora lett. Közben belekezdett a mohák tanulmányozásába, s munkájának eredményét az 1782-83-ban megjelent, kétkötetes Fundamentum Historiae Naturalis Muscorum Frondosorum (A lombosmohák természetrajzának alapjai) c. műben összegezte. Ebben a mohák anatómiájával, megtermékenyítési mechanizmusaival, szaporodásával foglalkozott, továbbá bevezette a mohák újfajta osztályozási rendszerét, amely a spórák (szaporítótestek) eloszlásán alapult. Hedwig volt az első, aki felismerte a mohák valódi szaporítószerveit. Járatos volt a mikroszkóp használatában; több mohát azonosított, mint bármelyik kortársa, s jól illusztrált, információban gazdag könyveket írt róluk.

Hedwig, Johann (János)
Web dokumentumok

2019.
febr. 18.
Lie, Marius Sophus halálának 120. évfordulója
Nordfjordeide, Norvégia, 1842. dec. 17. - Christiania (ma Oslo), 1899. febr. 18.

Norvég matematikus
A Christiania-i egyetemen tanult. 1869-ben írt alapvető fontosságú cikkéért párizsi ösztöndíjat nyert el. Itt megismerkedett Felix Klein-nel, akivel évekig együttműködtek. Legfontosabb eredménye a folytonos csoportok elmélete, ezeket ma tiszteletére Lie-csoportoknak nevezik. 1886-ban Lipcsében lett a matematika professzora, itt Friedrich Engellel háromkötetes munkát publikált a transzformációcsoportokról. 1898-ben visszatért Norvégiába, és elfoglalta a Kristiania-i egyetemen számára létrehozott tanszéket, azonban már a következő évben meghalt. Fontosak eredményei a differenciálegyenletek és differenciálgeometria területén is. A Lie-csoport és Lie-algebra igen nagy szerepet játszik az elméleti fizikában.

Lie, Marius Sophus
Web dokumentumok

2019.
febr. 18.
Coggia, Jérome Eugéne születésének 170. évfordulója
Ajaccio, Korzika, Franciaország, 1849. febr. 18. - Marseille, 1919. jan. 15.

Francia csillagász
Már fiatalon, műkedvelőként észleléseket végzett, 17 éves korától a Marseille-i egyetemi csillagvizsgálójának gyakornoka, majd adjunktusa. Elsősorban a bolygók, kisbolygók és üstökösök megfigyelésével foglalkozott, munkája során 4 új kisbolygót és 8 üstököst fedezett fel. Nevezetessé tette nevét az 1874-ben felfedezett "Coggia-üstökös" (C/1874 H1), amelynek alapos szinkép-megfigyelése jelentős eredményeket hozott az üstökös-fizika terén. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2019.
febr. 17.
Quetelet, Lambert Adolphe Jacques halálának 145. évfordulója
Gent, Belgium, 1796. febr. 22. - Brüsszel, 1874. febr. 17.

Belga matematikus, csillagász, statisztikus
Gentben született és ott is tanult, matematikából szerzett doktorátust. Kormányzati és magántámogatók segítségével 1828-ban megalapította a brüsszeli csillagászati obszervatóriumot. Gentben és Brüsszelben tanított matematikát. Szerteágazó tudományos tevékenységet fejtett ki több tudományterületen, a csillagászatban, meteorológiában, statisztikában, kriminológiában és más területeken. Egyike volt az elsőknek, akik statisztikai módszereket alkalmaztak a társadalmi jelenségek, így a bűnözés, öngyilkosság és más jelenségek vizsgálatára. Több statisztikai társaság és folyóirat megalapítója volt. Ő vezette be a testsúly egészséges, vagy kóros jellegének jellemzésére szolgáló, ma is használatos testtömeg-indexet, amelyet róla Quetelet-indexnek is neveznek. A Belga Királyi Akadémia tagja, nevét az 1239.sz. kisbolygó is őrzi. (Bartha Lajos)

Quetelet, Lambert Adolphe Jacques
Web dokumentumok

2019.
febr. 17.
Tietze, Heinrich Franz Friedrich halálának 55. évfordulója
Schleinz, Ausztria, 1880. aug. 31. - München, Németország, 1964. febr. 17.

Osztrák matematikus
Bécsben tanult, az 1. világháború után Erlangenben, majd 1935-től 1950-ig Münchenben volt matematikaprofesszor. Fő eredményeit a topológiában és a csoportelméletben érte el. Nevét viseli a Tietze-tétel, a Tietze-transzformáció és a Tietze-gráf.

Tietze, Heinrich Franz Friedrich
Web dokumentumok

2019.
febr. 16.
Arany Sándor halálának 35. évfordulója
Mezőtúr, 1899. márc. 4. - Debrecen, 1984. febr. 16.

Talajvegyész, egyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti műszaki egyetemen végezte, 1923-ban vegyészmérnöki diplomát kapott. Először a debreceni Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomáson dolgozott, majd tanársegédként a műegyetemre került Sigmond Elek mellé. 1926-ban Berkeleyben, majd Bonnban W. P. Kelley és H. Kappen mellett a szikes talajokkal és a talajsavanyúsággal kapcsolatos kérdéseket tanulmányozta. Hazatérése után a debreceni Gazdasági Akadémia kémia tanszékét vezette, oktatott a debreceni Tisza István Tudományegyetemen is. 1945 után a Tiszántúli Talajjavító Vállalat talajlaboratóriumát, majd az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet debreceni talajtani osztályát vezette. A szikesedési folyamatok tanulmányozása, a szikes talajok javítása és mezőgazdasági hasznosítása területén végzett munkájával világszerte elismerést szerzett. Megállapította, hogy a termőföld öntözéssel, lecsapolással, valamint mészadagolással javítható. Részletesen vizsgálta a cukorgyári mésziszappal végzett talajjavításoknál lejátszódó kémiai folyamatokat. Aktívan részt vett a nemzetközi tudományos életben.

Arany Sándor
Web dokumentumok

2019.
febr. 16.
Rheticus, George Joachim (Lauchen, Georg Joachim von) születésének 505. évfordulója
Feldkirch, Ausztria, 1514. febr. 16. - Kassa (ma Kosice, Szlovákia), 1574. dec. 4. [1576. dec. 5.]

Német matematikus, csillagász
Kopernikusz egyetlen személyes tanítványa, a napközpontú világkép terjesztője. Tanulmányait Wittenbergben fejezte be, ahol 1537-ben a matematika tanárává nevezték ki. 1538-ban Nürnbergbe ment a kozmográfus Johannes Schönerhez, majd több tudóst meglátogatva 1539 májusában Frauenburgban (ma: Frombork, Lengyelország) felkereste Nicolaus Kopernikuszt, és két évet töltött mellette. Kopernikusz tanainak terjesztése érdekében egy kisebb munkában foglalta össze a napközpontú rendszer leírását: Narratio prima (Első beszámoló) 1539. 1541-ben közreadta Kopernikusz nagy művének gömbháromszögtani fejezetét. Nagy része volt abban, hogy Kopernikusz nagy műve (De revolutionibus orbium coelestium = Az égitestek körforgásáról) Kopernikusz halála után nyomtatásban megjelent. A Kopernikusz-i rendszer ismertetése mellett jelentős geometriai és matematikai tanulmányokat, valamint térképészeti feladatokat végzett. 1551-52-ben Prágában orvostudományt tanult, 1554-től Krakkóban tanított, 1574-ben orvosként hívta meg egy magyar nemes Kassára, ahol váratlanul elhunyt. (Bartha Lajos)

Rheticus, George Joachim (Lauchen, Georg Joachim von)
Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Molnár Ker. János halálának 215. évfordulója
Csécsény, 1728. jún. 12. - Szepesváralja, 1804. febr. 15.

Jezsuita tanár, tankönyvíró
1745-ben lépett be a jezsuita rendbe. 1759-től tanárként működött az ország számos iskolájában; 1776-ban a budai akadémia igazgatója lett.1788-tól bélakerti apát, 1784-ben mint szepesi kanonok Szepesváraljára vonult vissza s kizárólag irodalomtörténettel foglalkozott. Kora egyik legkiválóbb pedagógusának tekintették: Mint a magyar nyelvű tudományos és ismeretterjesztő irodalom úttörője a tudományos és szépirodalomra egyaránt jelentős hatással volt. 1777-ben megjelent fizikakönyve már nemcsak mint nyelvújítási kísérlet, hanem mint a kor színvonalán álló első magyar nyelvű fizikatankönyv is jelentős.

Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Buchböck Gusztáv születésének 150. évfordulója
Pozsony, 1869. febr. 15. - Budapest, 1935. okt. 1.

Kémikus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, 1896-ban bölcsészdoktori oklevelet nyert. Egyetemi hallgató korában mint gyakornok Than Károly intézetében dolgozott, majd ugyanott tanársegéd, 1904-ben az általános kémia magántanára. Németországban tett hosszabb tanulmányútján részt vett a W. Ostwald és W. Nernst által irányított kutatómunkában. 1908-tól a Than Károly volt tanszékének megosztásával létesült III. sz. Kémiai Intézet tanára. Főleg a modern fizikai kémia területén végzett kutatásokat. Különösen hidratációs vizsgálatai és reakciókinetikai kutatásai említendők. 1907-től az MTA tagja.

Buchböck Gusztáv
Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Galilei, Galileo születésének 455. évfordulója
Pisa, 1564. febr. 15. - Arcetri, 1642. jan. 8.

Itáliai fizikus, matematikus, csillagász, természettudós
Édesapja firenzei zenetudós volt, aki a régi és az új zene konfliktusáról írt párbeszédes formában megfogalmazott művet (dialógust). Ennek sugallatára fogalmazta meg Galilei 1632-ben legnagyobb hatású művét "Dialógus a két legnagyobb világrendszerről" címmel. Ebben az arisztotelészi és a kopernikuszi világrendszerről beszélget Simplicio, a megrögzött Arisztotelész hívő, Sagredo, az intelligens, elfogulatlan érdeklődő és Salviati, aki Galilei álláspontját képviseli. Látszólag a két különböző csillagászati felfogás összebékítése zajlik a négy napon keresztül tartó beszélgetésben, valójában Galilei világosan állást foglal a kopernikuszi rendszer mellett. Ennek nyomán idézték az inkvizíció elé, hiába volt akkor már a római egyház feje Galilei egykori barátja. Életfogytig tartó börtönre ítélték, amit - 70 éves korára tekintettel - firenzei háziőrizetre enyhítettek. Itt írta meg Discorsi... (Tanulmányok...) kezdetű művét. Még megérte, hogy az először olaszul megírt Dialogo...-t 1641-ben latinul is kiadják, az egyház azonban csak a huszadik század végén vonta vissza az ellene hozott ítéletet. Galilei kísérleti fizikusi, csillagászi és természettudósi érdemeit elismerően tárgyalják ma már a tankönyvek és az itt csatolt web dokumentumok is. (Dr. Radnai Gyula)

Galilei, Galileo
Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Verhulst, Pierre François halálának 170. évfordulója
Brüsszel, Belgium, 1804. okt. 28. - Brüsszel, 1849. febr. 15.

Belga matematikus, statisztikus
Brüsszelben tanult, majd 1825-ben a Gent-i egyetemen doktorált. Ez után visszatért Brüsszelbe, és - egy hosszabb római utazással megszakítva - itt tanított, mint a matematika professzora. Legfontosabb eredménye a populációdinamikában fontos Verhulst-egyenlet.

Verhulst, Pierre François
Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Zeuthen, Hieronymous Georg születésének 180. évfordulója
Grimstrup, Nyugat-Jütland, Dánia, 1839. febr. 15. - Koppenhága, 1920. jan. 6.

Dán matematikus
A koppenhágai egyetemen tanult, majd ugyanitt lett professzor. Kutatási eredményeket legfőképpen az algebrai geometria területén ért el. Jelentősek matematikatörténeti munkái, különösen a görög és a középkori matematikára vonatkozólag.

Zeuthen, Hieronymous Georg
Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Wehnelt, Arthur Rudolph Berthold halálának 75. évfordulója
Rio de Janeiro, Brazília, 1871. ápr. 4. - Berlin, Németország, 1944. febr. 15.

Német fizikus
Fizikai tanulmányait Charlottenburgban a Technikai Főiskolán kezdte, majd a berlini Friedrich-Wilhelms Egyetemen folytatta 1893 és 1897 között. 1898-ban Erlangenben megszerezte a Ph. D. fokozatot. Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Egyetemen 1901-től előadóként, majd 1904-től a fizika docenseként tanított. 1906-tól professzorként oktatott és kutatómunkát végzett a berlini egyetemen, visszavonulásáig, 1937-ig. 1934-ben a Fizikai Osztály igazgatójává nevezték ki. 1905-ben John Scott éremmel tüntették ki. A röntgensugárzás, a gázkisülések és elektronsugárzás területén ért el eredményeket. 1902-1903-ban feltalálta a róla elnevezett Wehnelt-cilindert, amelyet elektronágyúkban használnak. Nevéhez fűződik még a Wehnelt-megszakító.

Wehnelt, Arthur Rudolph Berthold
Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Richardson, Owen Willans, Sir (Williams) halálának 60. évfordulója
Dewsbury, Yorkshire, Anglia, 1879. ápr. 26. - Alton, Hampshire, 1959. febr. 15.

Angol fizikus, Nobel-díjas
A cambridge-i Trinity College hallgatójaként végzett 1900-ban. J.J. Thomson tanítványa lett a Cavendish-laboratóriumban, majd 1906-1913 között Amerikában, a princetoni egyetemen tanított. 1911-ben bebizonyította, hogy az elektronokat a magas hőmérsékletű fémek és nem a levegő bocsátja ki, mint egyesek vélték. Az elektron-kibocsátás sebessége és a fém abszolút hőmérséklete közti összefüggést egyenlettel írta le. Ezt Richardson-törvénynek vagy Richardson-Dushmann-egyenletnek nevezik, és sokat lendített az elektroncsövek kutatásán és fejlesztésén. 1914-ben fizikaprofesszor, majd a londoni King's College kutatási igazgatója lett. A Nobel-díjat 1928-ban kapta "a termikus emisszió jelensége és kivált a nevét viselő törvény felfedezéséért". 1939-ben lovaggá ütötték.

Richardson, Owen Willans, Sir (Williams)
Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Voroncov-Veljaminov, Borisz Alekszandrovics (Vorontsov-Velyaminov, Boris Aleksandrovich) születésének 115. évfordulója
Jekatyerinoszlav (ma Dnyipropetrovszk), Ukrajna, 1904. febr. 15. - Moszkva, 1994. jan. 27.

Szovjet-orosz csillagász
A 20. sz. oroszországi csillagászatának kiemelkedő személyisége. A moszkvai egyetemen tanult, az egyetemi obszervatórium munkatársa (1924-től), 1941-43 közt a Kazah Asztrofizikai Intézet vezetője, majd a moszkvai egyetem csillagászat-professzora. A csillagászati ismeretek oktatásának nemzetközileg elismert szakértője, nem csak egyetemi és középiskolai tankönyveket is írt. Jelentősek a csillagászat egyes részterületeit összegező kézikönyvei, pl. a Tejútrendszer gáz-ködeiről (1934), a novákról és gázködökről (1948). Alapvető munkát végzett az egymással kölcsönható csillagrendszerek vizsgálata és katalogizálása terén (1958, 1200 extragalaxist tartalmaz), és a csillagrendszerek alaktanára vonatkozó osztályozása terén (50 000 galaxis alapján). Műveit több nyelvre lefordították, magyar nyelvre is. A kölcsönható galaxisok egy csoportját nevezték el róla. 1947-ben a Pedagógiai Tudományok Akadémiájának tagja. A "Bregyihin emlékérem" kitüntetettje. (Bartha Lajos)

Voroncov-Veljaminov, Borisz Alekszandrovics (Vorontsov-Velyaminov, Boris Aleksandrovich)
Web dokumentumok

2019.
febr. 15.
Kendall, Henry Way halálának 20. évfordulója
Boston, Massachusetts, USA, 1926. dec. 9. - Wakulla Springs State Park, Florida, 1999. febr. 15.

Amerikai részecskefizikus, Nobel-díjas
1945-ben a tengerészeti akadémián, majd az Amherst College-ben tanult, 1955-ben a Massachusetts Institute of Technology-ban (MIT) szerzett doktori fokozatot. 1956-61 között a Stanford egyetemen kutatott, majd az MIT-n oktatott, 1967-től, mint professzor. 1964-től Jerome Isaac Friedman és Edward Taylor fizikusokkal együtt vizsgálta a Stanford-i lineáris gyorsítóban az elektronnak a protonokon és kötött neutronokon történő mélyen rugalmatlan szórását. A kísérletek kimutatták, hogy a protonok és neutronok nem tekinthetők az anyag legelemibb építőköveinek, hanem maguk is kisebb alkotórészekből, kvarkokból állnak. Ezzel igazolták Murray Gell-Mann korábbi elméleti feltételezését. Eredményük alapvető jelentőségű volt a részecskefizika kvarkmodelljének fejlődésében. 1990-ben Kendall, Friedman és Taylor megosztott Nobel-díjat ezért a felfedezésért. Kendall alapító tagja és 1973 óta elnöke volt az Union of Concerned Scientists nevű háborúellenes csoportnak, amely ellenezte az Egyesült Államok fegyverkezési terveit, és felhívta a figyelmet az üvegházhatás okozta problémákra. Kendall 1982-től az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagja volt. Kendall kiváló hegymászó és búvár volt, búvárkodás közben érte a halál.

Kendall, Henry Way
Web dokumentumok

2019.
febr. 14.
Mitterpacher József születésének 280. évfordulója
Bellye, 1739. febr. 14. - Pest, 1788. márc. 24.

Jezsuita matematikus, egyetemi tanár.
1753-ban belépett a jezsuita rendbe s tanulmányai végeztével tanárként működött. 1768-1773-ban a bécsi Theresianum kormányzója. A rend feloszlatása után a nagyszombati, majd budai, ill. pesti tudományegyetem bölcsészeti karán a matematika (1773-74), majd a matematikus-, ill. mérnökképzés fejlesztése érdekében felállított felsőbb matematika tanszék tanára, mint ilyen az 1782-ben megszervezett Mérnöki Intézet (Institutum Geometricum) egyik legfontosabb tárgyának előadója. Kéziratban maradt munkáját utóda, Pasquich János adta ki. Végrendeletében 200 forintot hagyott a pesti egyetem bölcseleti karára, azon kikötéssel, hogy kamatai szegény beteg katholikus bölcselet-tanulók gyámolítására fordíttassanak.

Web dokumentumok

2019.
febr. 14.
Homor István halálának 85. évfordulója
Pásztó, 1849. aug. 5. - Szeged, 1934. febr. 14.

Természettan- és mennyiségtantanár
Egerben járt középiskolába, majd a budapesti egyetemen többek között Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Than Károly, Petzval Ottó előadásait hallgatta. 1873-ban tanári oklevelet szerzett természettanból és mennyiségtanból. Kezdettől fogva a szegedi állami főreáliskolában (a későbbi Baross Gábor reálgimnáziumban) működött, mint a természettan és mennyiségtan tanára, de emellett vegytant, géptant és könyvelést is tanított. Gazdagon felszerelt fizikai szertárat és szaktantermet hozott létre. Egy volt tanítványa értesítette levélben Röntgen felfedezéséről 1895 Karácsonyán, és ő már 1896 január 18-án előállította az X-sugarakat a főreál fizikai szertárában. Egy átvilágított kézről készített fényképe, amely az iskola 1896. évi értesítőjében is megjelent, azóta is szerepel Szegeden, természettudományi kiállításokon. A millenniumi ünnepségekre készülve megírta az iskola történetét. Ernő fiából is fizikatanárt nevelt, ő azonban sajnos elesett az első világháborúban. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2019.
febr. 14.
Hadley, John halálának 275. évfordulója
Bloomsbury, London, 1682. ápr. 16. - East Barnet, Hertfordshire, 1744. febr. 14.

Angol matematikus, csillagász
Tökéletesítette a Newton-féle tükrös távcsövet, és sorozatban gyártott teleszkópokat, gyakorlatias formába készítette el a tengerészeti tükör-szextánst. A Royal Society tagja. (Bartha Lajos)

Hadley, John
Web dokumentumok

2019.
febr. 14.
Cook, James halálának 240. évfordulója
Marton, Anglia, 1728. okt. 27. - Hawaii-öböl, 1779. febr. 14.

Angol felfedező, természetkutató, tengerésztiszt
Hajózási ismereteit a kereskedelmi tengerészetnél tanulta, majd a Királyi Haditengerészet kötelékébe lépve (1776) a ranglétra legalsó fokáról emelkedett tiszti rangra, közben önképzéssel tudományos és térképész-vízrajzi ismereteket is elsajátított. Fontos vízrajzi és földrajzi méréseket végzett a kanadai partokon, a Szt. Lőrinc folyón és Jamaica környékén. A Királyi Társaság megbízásából 1768-71 közt az Endeavour nevű hajó parancsnokaként tudós-expedíciót vezetett Tahitire, a Vénusz bolygó 1769. június 3-i Nap előtti elvonulásának észlelésére, a tudományos megfigyelésekben maga is jelentős részt vállalt; útja során felderítette a Csendes-óceán kevéssé ismert területeit. Második útja során elsőként körülhajózta az Antarktika szabad vizeit, és felmérte Ausztrália északkeleti partvidékét (1772-1775). Harmadik útjának (1776-1779) célja a sokat keresett Északnyugati Átjáró (sikertelen) keresése volt, az északi jégmezők elérése után visszatért a déli óceánra. Cook utazásain csillagász (Ch. Green), botanikus (Solander) és több grafikus-művész is részt vett (máig a leghívebb ábrázolásokat hozták Ausztrália tájairól és élővilágáról). Útjai a modern tudományos expedíciók mintaképévé is váltak. A Királyi Társaság tagjává választotta, emlékét több földrajzi elnevezés (Cook-szigetek, stb.), és a 3061.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Cook, James
Web dokumentumok

2019.
febr. 14.
Catalan, Eugène Charles halálának 125. évfordulója
Bruges, Belgium, 1814. máj. 30. - Liège, 1894. febr. 14.

Belga matematikus
Az École Polytechnique tanulójaként Liouville osztályába járt, 1835-ben fejezte be tanulmányait. 1838-tól Liouville segítségével korábbi iskolájában kapott állást, ahol geometriát tanított. Sokáig nem engedték ottmaradni, radikálisan baloldali nézetei és politikai aktivitása miatt oktatói karrierje hamar lezárult. Kutatási területe a lánctörtek és a számelmélet. Ő definiálta a később róla elnevezett Catalan-számokat. Az n-edik Catalan-szám azt adja meg, hányféleképpen lehet egy n oldalú szabályos poligont n-2 darab háromszögre felbontani. Catalan előtt már Segner János András megoldotta a problémát, de elegáns bizonyítást ő adott rá először. Híres sejtése a Catalan-sejtés.

Catalan, Eugène Charles
Web dokumentumok

2019.
febr. 14.
Hankel, Hermann születésének 180. évfordulója
Halle, Németország, 1839. febr. 14. - Schramberg (Tübingen közelében), 1873. aug. 29.

Német matematikus, egyetemi tanár
Riemann, Möbius és Scheibner vezetése alatt matematikát tanult és 1863 Lipcsében doktorált. 1867. rendkívüli tanár lett, mégy ugyanazon évben Erlangenba rendes tanárrá nevezték ki. 1869. pedig Tübingában professzor. Véleménye szerint: "... A matematika par excellence konzervatív tudomány. Hiszen ebben a tudományban, és csak benne, az új sohasem rombolja le a régit. A nem-euklideszi geometria érintetlenül hagyta az antik euklideszi geometriát." A Hankel-függvény, a Hankel-mátrix és a Hankel-transzformáció viseli a nevét.

Hankel, Hermann
Web dokumentumok

2019.
febr. 14.
Wilson, Charles Thomson Rees születésének 150. évfordulója
Glencorse, Skócia, 1869. febr. 14. - Carlops (Edinburgh közelében), 1959. nov. 15.

Skót fizikus, Nobel-díjas
Először egy magániskolában, majd a Manchesteri Egyetem elődjében tanult, eleinte orvosnak, emiatt sok biológiát tanult. 1888-ban Cambridge-be ment, ahol érdeklődése a fizika és a kémia felé fordult. Később a Cambridge-i Egyetemen tanított és ott alkotta meg a róla elnevezett ködkamrát a radioaktív sugárzások és töltött részecskék kimutatására. 1927-ben Arthur Compton-nal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott ezért a munkájáért. Egy ideig az Ben Nevis-i obszervatóriumban dolgozott, a ködjelenségekkel kapcsolatos 1894-es megfigyelései vezették a felfedezéséshez.

Wilson, Charles Thomson Rees
Web dokumentumok

2019.
febr. 13.
Thamm István születésének 125. évfordulója
Győr, 1894. febr. 13. - Budapest, 1966. dec. 18.

Gépészmérnök
Oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte. 1940-46-ban a Magyar Folyam- és Tengerhajózási RT. műszaki igazgatója. E minőségben bevezette a folyami uszályhajók sorozatgyártását és szorgalmazta a dunai hajózásnak gőzüzemről diesel-üzemre való áttérését. 1947-től előbb az Állami Műszaki Főiskolán, majd a budapesti Műszaki Egyetem esti tagozatán adott elő. Úttörő munkát végzett a nagy teljesítményű motorkenőolajok kifejlesztésében. Hazánkban elsők között végzett épületeken rezgéstechnikai méréseket.

Web dokumentumok

2019.
febr. 13.
Száva Nándor halálának 50. évfordulója
Budapest, 1921. aug. 25. - Budapest, 1969. febr. 13.

Vegyész
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett 1943-ban. 1944-től a Shell Kőolaj Rt. csepeli finomítójában dolgozott, 1947-től a kenőolajgyártás vezetőjeként. 1949-től az Ásványolajipari Központban tevékenykedett. 1957-től az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt feldolgozási főosztályán a műszaki és technológiai osztály vezetője, 1963-tól főosztályvezető volt. 1951 és 1955-ben a Szovjetunióban tanulmányozta a kenőolajgyártási technológiát, illetve a kenőolajadalékok gyártását. Elsősorban a hazai kenőolajgyártás, a kenőolajfeldolgozó ipar fejlesztése és romaskinói olaj feldolgozásának kérdéseivel foglalkozott. Számos előadást tartott, több publikációja jelent meg.

Web dokumentumok

2019.
febr. 13.
Guinand, Pierre Louis halálának 195. évfordulója
Corbatiére, Svájc, 1748. ápr. 24. - Brenets, 1824. febr. 13.

Svájci üveggyártó
Eredetileg műbútorasztalos, műórák harangjainak öntésével is foglalkozott. 1770-es évektől kidolgozta a nagyobb méretű, egyöntetű és szennyezésektől mentes "optikai célokra alkalmas" üvegtömbök előállítását. Kísérleteit Joseph Utzschneider, és a bajor Akadémia is támogatta, a München melletti volt Bencés kolostort bocsátották rendelkezésére. Elsőként sikerült optikailag jó minőségű flintüveg tömböket készítenie a München melletti benediktbeureni hutában, melyekből Josef Fraunhofer (1787-1826) 1807-től minden korábbinál nagyobb és tökéletesebb leképzésű távcső objektíveket készített. Szellemi hagyatéka a franciaországi és angliai optikai üveggyártást is fellendítette. Utóda a Carl Zeiss Művek társ-vállalata, a Schott és Társa üveggyár. (Bartha Lajos)

Guinand, Pierre Louis
Web dokumentumok

2019.
febr. 13.
Taurinus, Franz Adolph halálának 145. évfordulója
Bad König, Németország, 1794. nov. 15. - Köln, 1874. febr. 13.

Német matematikus
Kölnben élt. Hosszabb ideig törekedett Euklidesz ötödik posztulátumának bebizonyítására, végül azonban belátta, hogy lehetséges olyan geometria, melyben a háromszög szögeinek összege kisebb, mint 180 fok, ezt 1826-ban írott könyvében tette közzé. Matematikai elgondolásaitól Carl Friedrich Gauss-szal is levelezett. Bolyai és Lobacsevszkij előfutárának tekinthető.

Web dokumentumok

2019.
febr. 13.
Horn d'Arturo, Guido (d'Arturo, Guido Horn) születésének 140. évfordulója
Trieszt, Osztrák-Magyar Monarchia, (ma Olaszország), 1879. febr. 13. - Bologna, Olaszország, 1967. ápr. 1.

Olasz csillagász, műszeroptikus
A bécsi egyetemen doktorált, majd több itáliai obszervatóriumban dolgozott (Trieszt, Catania, Torino). 1920-tól a bolognai egyetem csillagászat-professzora. 1938-ban a faji törvények miatt elmozdították tanszékéről, ahová 1945-ben helyezték vissza. Irányításával épült a bolognai egyetem Loiano Obszervatóriuma az Appenninekben. Behatóan foglalkozott a csillagászati műszerek optikai sajátságaival. Az 1930-as években felépített egy, kisebb, egybehangolt hatszögű elemekből összeállított nagy mozaik-tükrös teleszkópot, amellyel az egyetlen tömbből csiszolt távcső optikák mérete felülmúlható volt. (Az általa kidolgozott eljárás előfutára a mai kor legnagyobb teleszkópjaiban alkalmazott technikának.) Foglalkozott a napfogyatkozások és bolygó-átvonulások megfigyelési hibáinak meghatározásával. Behatóan tanulmányozta a csillagászat történetét (pl. Galilei távcsöveinek képminőségét), megalapította a bolognai Csillagászati Múzeum-ót. Appenninekben. Sokat tett a műkedvelő csillagászat fellendítéséért, 1931-ben megindította a Coelum c. szakmai folyóiratot. Nevét a 3744.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Horn d'Arturo, Guido (d'Arturo, Guido Horn)
Web dokumentumok

2019.
febr. 12.
Egyed László születésének 105. évfordulója
Fogaras, 1914. febr. 12. - Budapest, 1970. júl. 11.

Geofizikus, egyetemi tanár
Matematika-fizika szakos tanári és matematikából doktori oklevelet a budapesti tudományegyetemen szerzett. Utána néhány évig a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) geofizikai osztályán dolgozott. 1942-50-ig Egerváry Jenő utódaként a budapesti állami felsőipariskolában matematikát tanított. 1949-ben megbízták a geofizikai tanszék megszervezésével, 1956-ban ugyanitt tanszékvezető egyetemi tanár. Mint matematikus főként halmazelmélettel foglalkozott. Geofizikusi pályája a gravitációs és földmágneses mérések eredményeinek korszerű értékelésére vonatkozó kutatásokkal indult. Tanulmányaiban 1953-tól elsősorban a Föld tágulására vonatkozó elméletét ismertette. Tanszékén indult meg Magyarországon a Föld fizikájának szervezett kutatása. Létrehozta az új, korszerű szeizmológiai obszervatóriumok hálózatát, megindította a hazai paleomágneses kutatásokat, továbbá a gravitációs állandó újabb meghatározására irányuló vizsgálatokat. 1966-tól a budapesti tudományegyetem természettudományi karának dékánja. Tagja volt több nemzetközi geofizikai társaságnak és szervezetnek. 1960-tól az MTA tagja.

Egyed László
Web dokumentumok

2019.
febr. 12.
Liesganig, Joseph születésének 300. évfordulója
Graz, 1719. febr. 12. [13.] - Lemberg (ma Lviv, Ukrajna), 1799. márc. 4.

Osztrák jezsuita matematikatanár, geodéta mérnök, csillagász
A Jézus-társaságba lépve teológiai és matematikai tanulmányok után, 1742-től több jezsuita főiskolán tanított, többek közt Komáromban és Kassán, a gyakorlati matematika (földméréstan) ismeretei alapján a bécsi Jezsuita Csillagvizsgáló főfelügyelője. A rend feloszlatása után (1773) Mária Terézia a birodalom főmatematikusává nevezte ki, majd megbízta Galicia pontos felmérésével. 1761-65 közt a bécsi hosszúsági kör 320 km hosszúságú szakaszát mérte meg Brünn és Varasd között, majd 1769-ben a Magyar Királyság területén Kistelek és Csurog között végzett fokmérést. Az eredményekből a Föld méreteit is levezette. Munkája előkészítette a Habsburg birodalom első, akkor páratlanul alapos katonai térképezését. Pontosan rögzítette a bécsi öl és láb hosszát, amely az egész birodalom egységes mértéke lett. Hell Miksa egyik oktatója, majd később munkatársa volt. Méréseit később Bogdanich Imre ismételte meg és javította. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2019.
febr. 12.
Kant, Immanuel halálának 215. évfordulója
Königsberg (ma Kalinyingrád), Poroszország, 1724. ápr. 22. - Königsberg, 1804. febr. 12.

Német filozófus
1740-ben beiratkozott a königsbergi egyetemre, ahol az orvosi és teológiai tanulmányok mellett leginkább a matematika és a metafizika problémái foglalkoztatták. 1755-ben védte meg disszertációját a metafizika elveiről, s ettől kezdve a helyi egyetem magántanáraként dolgozott. Pályáját két nagy korszakra különítik el: az ún. kritika előtti (1746-1760) és a kritikai (1770-1790-es évek közepe) korszakra. A fordulat előtti időszakban Kant a newtoni természetfilozófia és kozmológia kérdéseivel foglalkozott, s ezáltal jutott a később Kant-Laplace elméletnek nevezett elképzelés felismeréséhez. Kopernikusz, Kepler, Galilei és Newton tanait elemezte. Az 1750-es évektől figyelme a leibnizi és wolffi filozófia hatására a metafizika felé fordult.

Kant, Immanuel
Web dokumentumok

2019.
febr. 12.
Lenz, Heinrich Friedrich Emil születésének 215. évfordulója
Dorpat, Oroszország (ma Észtország), 1804. febr. 12. - Róma, Olaszország, 1865. febr. 10.

Német születésű orosz fizikus
Az akkor az orosz birodalomhoz tartozó Észtországban, balti német családban született. Szülővárosában tanult fizikát és kémiát. Mint geofizikus, részt vett Otto von Kotzebue (1787-1846) világkörüli expedíciójában 1823 és 1826 között. Tanulmányozta a klimatikus körülményeket, rendkívül pontos méréseket végzett a légnyomásra, a tengervíz sótartalmára, hőmérsékletére és fajsúlyára vonatkozólag. Visszatérése után a Szentpétervári Tudományos Akadémia tagja lett, és 1840-től a Szentpétervári Egyetemen dolgozott. Egy későbbi expedíciója során megmérte a Kaszpi tenger szintjét. 1831-től az elektromágnesességet tanulmányozta. 1833-ban fogalmazta meg a róla elnevezett törvényt, az elektromágnesesség egyik alapvető törvényét. Később felfedezte - Joule-tól függetlenül - a Joule-törvényt is.

Lenz, Heinrich Friedrich Emil
Web dokumentumok

2019.
febr. 12.
Darwin, Charles Robert születésének 210. évfordulója
Shrewsbury, Shropshire, 1809. febr. 12. - Downe, 1882. ápr. 19.

Angol természettudós
Először orvoslást tanult Edinburgh-ban, majd teológiát a cambridge-i egyetemen, és egyházi pályára készült. Ám a természeti jelenségek iránti érdeklődése és a kapott felkészítés arra sarkallta, hogy elfogadja a meghívást 1831-ben a Beagle nevű hajóra természetbúvárként egy Föld körüli útra. Öt évvel későbbi visszatérése után közzétette a közben szerzett földtani megfigyeléseiről (például a korallzátonyok képződéséről) a munkáit. A többi feljegyzéseit rendszerezve megalkotta a leszármazással történő fajátalakulások elméletét, amit azután sokáig alakított és fejlesztett (nagyjából 1838-tól 1859-ig); végső formájában ez lett a természetes kiválogatódással (természetes szelekcióval) létrejövő evolúció elmélete. 1859-ben jelentette meg "A fajok eredete a természetes kiválogatódás útján" (On the origin of species by means of natural selection) című művét Alfred Russell Wallace hasonló nézeteinek tudomására jutása után. Három újabb könyvet írt, melyek mind A fajok eredete folytatásai voltak. Életének utolsó évtizedében Darwin főleg botanikai kutatásokat végzett. Gondolatait a genetika és a molekuláris biológia későbbi fejleményei módosították ugyan, munkája azonban máig a modern evolúcióbiológia kiindulópontja.

Darwin, Charles Robert
Web dokumentumok

2019.
febr. 11.
Haberle Károly Konstantin Keresztély születésének 255. évfordulója
Erfurt, 1764. febr. 11. - Pest, 1832. júl. 1.

Német születésű természetkutató, botanikus, orvos, egyetemi tanár
Több német egyetemen tanult, kezdetben jogot és filozófiát, majd Mainzban természettudományokat hallgatott. Német területeken sok helyen végzett növény-, rovar-, és ásványgyűjtést, majd rendszeres időjárási észleléseket. 1802-1805 közt bejárta Lengyelországot, Sziléziát és Csehországot és nyolc évig Weimarban tartózkodott. A napóleoni háborúk elől Brünnbe, majd Bécsbe ment és 1813 végén Pesten telepedett le. 1815-ben a Magyar Nemzeti Múzeum természeti osztályának őre, 1817-től a Magyar Királyi Egyetemen a botanika rendes tanára, 1818-tól a Füvészkert igazgatója. Nagy jelentőségű botanikai munkássága. A botanikus-kert állományát 10000 fajtára növelte. Értékesek folyamatos meteorológiai észlelése, három éven át időjárási évkönyvet is kiadott. Feldolgozta a budai időjárási észleléseket. Kidolgozta a szabatos időjárási észlelések rendszerét. Jelentős érdemeket szerzett a magyarországi tudományos vizsgálódás és oktatás korszerűsítése terén. Több tudományos társaság tagjává választotta, róla neveztek el egy balkáni növénynemet. Szülővárosában, Erfurtban utcát neveztek el róla. (Bartha Lajos)

Haberle Károly Konstantin Keresztély
Web dokumentumok

2019.
febr. 11.
Karai Sándor születésének 160. évfordulója
Szentes, 1859. febr. 11. - Debrecen, 1936. febr. 22.

Matematika- és fizikatanár, főgimnáziumi igazgató
Iskoláit Szentesen kezdte, majd a debreceni főgimnáziumban érettségizett. Nagyon jó tanuló volt, megnyerte a matematika pályázatot, első volt a görög műfordításból is. A budapesti tudományegyetemen és műegyetemen tanult, hallgatója volt a tanárképző intézetnek is. 1883-ban kapta meg matematika-fizika szakos tanári diplomáját. Tanári pályáját Szatmárnémetiben kezdte. 1884-től tanított Debrecenben. Székfoglaló értekezése "A valószínűségszámításról" szólt. 20 évig volt tanár, 17 évig igazgató, 13 évig kollégiumi igazgató. 50 évig munkálkodott a református tanügy előbbrevitelén, a diákok és a tanárok érdekében. 1896-tól 1902-ig a Debreceni Protestáns Lap tanügyi rovatát vezette. Az ő erőteljes szorgalmazására, saját igazgatói működése alatt épült meg 1912-14-ben a református főgimnázium gyönyörű új épülete a Péterfia utcában. Az épületben ma református tanítóképző működik.

Karai Sándor
Web dokumentumok

2019.
febr. 11.
Gibbs, Josiah Willard születésének 180. évfordulója
New Haven, Connecticut, USA, 1839. febr. 11. - New Haven, 1903. ápr. 28.

Amerikai elméleti fizikus, kémikus
A kémiai termodinamika legkiemelkedőbb tudósa volt. Nevéhez fűződik a kémiai potenciál fogalmának bevezetése. 1876-ban kimutatta, hogy azok a gázok, melyek a velük érintkező folyadék felületi feszültségét csökkentik, a folyadék felületi rétegében nagyobb koncentrációban találhatók meg, mint a folyadék belsejében. A folyadék felületi feszültségét növelő gázok koncentrációja viszont a felületi rétegben kisebb, mint a folyadék belsejében. Ez a törvény érvényes egymással nem keveredő folyadékok érintkezése esetén is. Az általa megalkotott fázisszabályt nem csak gáz- és oldatreakciók egyensúlyánál lehet alkalmazni, hanem pl. cseppfolyós és szilárd halmazállapotú anyagok keverékének reakciójánál is. Nagy érdeme, hogy megmutatta, hogyan lehet alkalmazni a matematikai módszereket a kémiában.

Gibbs, Josiah Willard
Web dokumentumok

2019.
febr. 11.
Szmirnov, Vlagyimir Ivanovics (Smirnov, Vladimir Ivanovich) halálának 45. évfordulója
Szentpétervár, Oroszország, 1887. jún. 10. - Leningrád, Szovjetunió, 1974. febr. 11.

Orosz matematikus
A szentpétervári egyetemen tanult matematikát. 1912-től Szentpétervárott tanított, majd 1919-től 1922-ig a szimferopoli egyetemen. Ezután visszatért Leningrádba, ahol 1936-ban doktorátust szerzett. A leningrádi egyetemen a matematikai intézet vezetője lett, és a Szovjet Tudományos Akadémia tagja. 1959-ben újjászervezte a leningrádi Matematikai Társaságot, melyet a 20-as évek végén politikai okokból oszlattak fel. (A Társaság neve 1990 óta ismét Szentpétervári Matematikai Társaság). Eredményeit mind a tiszta, mind az alkalmazott matematika területén érte el, különösen a komplex változós függvények elméletében. Nevéhez fűződik a matematikai statisztikában fontos szerepet játszó Kolmogorov-Szmirnov próba.

Szmirnov, Vlagyimir Ivanovics (Smirnov, Vladimir Ivanovich)
Web dokumentumok

2019.
febr. 11.
Chevalley, Claude születésének 110. évfordulója
Johannesburg, Transvaal, Dél-Afrika, 1909. febr. 11. - Párizs, Franciaország, 1984. jún. 28.

Francia matematikus
Az École Normale Supérieure-ön végzett 1929-ben, ezután Emil Artin mellett Hamburgban, majd a Marburg-i egyetemen tanult. Ph.D. fokozatát Párizsban szerezte 1933-ban. A 2. világháború kitörése egy, a Princeton-i egyetemen töltött tanulmányútja idején érte, ezért az Egyesült Államokban maradt, először Princetonban, majd a Columbia Egyetemen tanított. A világháború után a Sorbonne-on pályázott professzori állásra, itt azonban nehézségekbe ütközött, s végül 1959-ben, a VII. párizsi egyetemre nyert professzori kinevezést. Főbb eredményeit a csoportelmélet terén érte el. A Bourbaki-csoport alapító tagja volt. Nevéhez fűződik többek között a Chevalley-csoport, és a Jordan-Chevalley felbontás.

Chevalley, Claude
Web dokumentumok

2019.
febr. 10.
Bársony Elemér születésének 140. évfordulója
Keresztes, 1879. febr. 10. - Budapest, 1938. márc. 20.

Gyógyszerész, miniszter, lapszerkesztő, író
1899-ben a budapesti tudományegyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett. 1908-ban a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője. 1914-ben patikajogot kapott Csepelen. 1917-ben szerkesztette a Gyógyszerészeti Szemlét. 1918-ban létrehozta a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetségét, melynek elnöke volt. 1919. ápr. 1-jén Aradon a Nemzeti Bizottmány tagja, majd a szegedi kormány népjóléti minisztere. Társelnöke a Nemzeti Demokrata Pártnak. 1927-ben a Gyógyszerész Értesítő szerkesztője. 1929-ben a Bp. VI. ker. Teréz krt. 56. szám alatt patikajogot nyert.

Web dokumentumok

2019.
febr. 10.
Horváth Ernő születésének 90. évfordulója
Aszód, 1929. febr. 10. - Miskolc, 1990. máj. 24.

Paleobotanikus, muzeológus
A budapesti tudományegyetemen 1951-ben végzett biológia-földrajz szakon. 1952-től a Természettudományi Múzeum Növénytárában segédmuzeológusként tevékenykedett. 1953-ban került Szombathelyre a Savaria Múzeum természettudományi osztályára, igazgatóhelyettes, majd megbízott igazgató volt. Jelentős ismeretterjesztő tudományos munkásságot fejtett ki, természettudományos kiállításokat rendezett. Munkatársaival megszervezte az Alpokalja természeti képe regionális programja keretében a terület növényi és állatvilágának feldolgozását. Magyarszombatfalvától Kőszegig kutatta a terület növényi és ásványvilágának ritkaságait.

Horváth Ernő
Web dokumentumok

2019.
febr. 10.
Turczi Gyula születésének 90. évfordulója
Ipolypásztó, 1929. febr. 10. - Budapest, 2003.

Matematika- és fizikatanár
Felvidéki születésű, szegény sorsú gyerekként, hányatott és háborús körülmények között végezte el a középiskolát és érettségizett Csurgón, a református gimnáziumban. Osztályfőnöke, Cser Andor javaslatára kapcsolódott be a Középiskolai Matematikai Lapok feladatmegoldó versenyébe és ért el szép eredményeket. Egykori Eötvös-kollegista igazgatója biztatására 1949-ben az egyetemmel párhuzamosan jelentkezett az Eötvös Collegiumba. A "fejkopogtatáson" meggyőzően szerepelt, Hajós György első helyen ajánlotta felvételét jó és gyors felfogása, átlagot meghaladó matematikai képességei miatt. Matematika-fizika szakos tanári diplomájának megszerzését követően, néhány év múlva az egyetem Analízis II. tanszékén lett oktató. 1966-ban doktorált, aktívan bekapcsolódott a számítástechnika oktatásának megszervezésébe. "Numerikus matematika" előadást tartott programozó matematikus hallgatók számára, "Matematika" jegyzetet írt vegyészhallgatóknak, akkor még szokatlan módon bevéve a jegyzetbe a programozási alapismereteket is. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2019.
febr. 10.
Antoniadi, Eugéne Michael (Andoniadis, Eugenios Mihael) halálának 75. évfordulója
Konstantinápoly (ma Isztambul), Oszmán Birodalom, (ma Törökország), 1870. márc. 1. - Párizs, Franciaország, 1944. febr. 10.

Görög születésű francia csillagász
23 éves korában Franciaországban telepedett le, itt kezdetben Camille Flammarion Juvisy-beli magánobszervatóriumában dolgozott. Főleg a bolygók megfigyelésével foglalkozott, korának legjobb észlelései a Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz bolygókról tőle származnak. Eleinte maga is észlelni vélte az ún. "Mars-csatornákat", de az 1909. évi bolygó-közelség idején a meudoni 83 cm-es távcsővel végzett megfigyelései alapján elsők közt mutatta ki, hogy az egyenesnek látszó alakzatok valójában kisebb-nagyobb foltok összeolvadó képéből alakulnak ki. 1909-11 között, és 1924-től a Párizs-Meudoni asztrofizikai obszervatórium munkatársa volt. A Nemzetközi Csillagászati Unió megbízásából 1924-ben kidolgozta a Mars alakzatainak nemzetközi nevezéktanát, amely a mai nevek alapjául szolgál. Behatóan foglalkozott a műszer-technikával, és a csillagászat történetével. A Francia Becsületrend tiszti keresztjének kitüntetettje, a Brit Csillagászati Társaság bolygó-szakosztályának 20 évig elnöke volt. Nevét egy Hold-, egy marsbeli kráter, egy Merkúr-völgy, valamint a róla elnevezett képminőség-skála is őrzi. (Bartha Lajos)

Antoniadi, Eugéne Michael (Andoniadis, Eugenios Mihael)
Web dokumentumok

2019.
febr. 10.
Frenkel, Jakov Iljics (Frenkel, Jacov Il'ich) születésének 125. évfordulója
Rosztov, Oroszország, 1894. febr. 10. - Leningrád, Szovjetunió, 1952. jan. 23.

Szovjet-orosz elméleti fizikus
Az egyik legtöbbet publikáló, nemzetközileg ismert és elismert fizikus volt a Szovjetunióban. Ő vezette be a szolitonok és az excitonok fogalmát a szilárdtest fizikába, kidolgozta a folyadékok kinetikus elméletét, Bohr-ral párhuzamosan megalkotta az atommag cseppmodelljét. Leningrádban a műegyetemen és a tudományegyetemen is tanított. Egy időben az ő szemináriumát látogatta Landau, Gamov és Bronstein is. A második világháború után sokat támadták a Szovjetunióban, főleg filozófusok, mivel kritikátlanul elfogadta, sőt hirdette és tanította a relativitás elméletet és a kvantumfizikát. Többször is arra kényszerítették, hogy önkritikát gyakoroljon, így maradhatott meg az egyetemen. Életéről és munkásságáról fia írt és jelentetett meg egy gazdagon dokumentált könyvet az 1990-es években. (Dr. Radnai Gyula)

Frenkel, Jakov Iljics (Frenkel, Jacov Il'ich)
Web dokumentumok

2019.
febr. 9.
Gábor Dénes (Gabor, Dennis) halálának 40. évfordulója
Budapest, 1900. jún. 5. - London, Anglia, 1979. febr. 9.

Magyar születésű angol mérnök-fizikus, a holográfia feltalálója, Nobel-díjas
A Markó utcai főreálban Frank János, a szívesen kísérletező fizikatanár tanítványa volt, de egy, a müncheni Deutsches Museumba tett családi kirándulás szerettette meg vele igazán a fizikát. Műegyetemi tanulmányait Budapesten kezdte és Berlinben fejezte be. Doktori disszertációját a katódsugár oszcillográf érzékenységét növelő találmányára alapozta, majd a Siemens & Halske cégnél és itthon az Egyesült Ízzónál vállalt kutatói, fejlesztői, tanácsadói munkát. A harmincas évek második felében már Angliában dolgozott a plazmalámpán, a lapos képernyőjű televízión, a 3D-s mozi kifejlesztésén, a háború alatt az Anglia fölé berepülő ellenséges gépek felderítésén, a háború után pedig az elektronmikroszkóp leképezésének javításán. Ennek során ismerte fel a holográfia elvét, amit látható fényre csak a lézerek kifejlesztése után lehetett eredményesen alkalmazni. Ezért kapta meg csak 1971-ben az 1948-as találmányáért megérdemelt Nobel-díjat. Egyetemi oktatóként tehetséges fiatalokkal vette körül magát. Nemcsak számos új találmányt szabadalmaztatott, de alapító tagként vett részt az emberiség jövőjéért aggódó Római Klub munkájában is. "A jövő feltalálása" c. könyve 1963-ban jelent meg. 1964-től volt az MTA tiszteleti tagja. (Dr. Radnai Gyula)

Gábor Dénes  (Gabor, Dennis)
Web dokumentumok

2019.
febr. 9.
Hartmann, Georg (Hartman) születésének 530. évfordulója
Eggolsheim, Bajorország, 1489. febr. 9. - Nürnberg, 1564. ápr. 9. [8.]

Német fizikus, mérnök, műszerész
Teológiát és matematikát tanult a kölni egyetemen, itáliai utazásai után 1518-ban Nürnbergben telepedett le. Egyike volt kora legjobb műszerkészítőinek, számos asztrolábiumot, glóbuszt, napórát, tüzérségi szintezőt, irányzót készített. 1544-ben elsőként írta le a később mágneses inklinációnak nevezett jelenséget: az egyensúlyban lévő iránytű vízszintestől való lehajlásának szögét, és azt, hogy ez a jelenség a földrajzi szélességtől is függ. (Piriti János)

Hartmann, Georg (Hartman)
Web dokumentumok

2019.
febr. 9.
Temin, Howard Martin halálának 25. évfordulója
Philadelphia, Pennsylvania, USA, 1934. dec. 10. - Madison, Wisconsin, 1994. febr. 9.

Amerikai orvos,genetikus, virológus, Nobel-díjas
Biológusként végzett 1955-ben a Swarthmore College-ben. Ezután a California Institute of Technology-n (Caltech) folytatta tanulmányait, először a kísérletes embriológia, majd Dulbecco laboratóriumában az állati virológia területén. Doktori értekezését a csirkében rosszindulatú daganatot okozó Rous-szarkómavírusról (RSV) írta. 1960-tól haláláig a wisconsini egyetemen dolgozott, 1969-től az onkológia professzoraként. Az RSV-vel végzett kísérletei alapozták meg az általa 1964-ben megfogalmazott DNS-provírus-hipotézist. Ennek helyessége néhány évvel később igazolódott, amikor Temin és tőle függetlenül David Baltimore felfedezte a reverz transzkriptáznak nevezett enzimet. Az általa felállított protovírus-hipotézis szerint a daganatkeltő RNS-vírusok, más néven retrovírusok az egészséges sejtek kromoszómáiban is megtalálhatók, fennmaradásukat a ciklusos DNS-RNS-DNS információátadás lehetősége biztosítja. 1975-ben megosztott orvosi-élettani Nobel-díjat kapott Renato Dulbecco és David Baltimore társaságában a tumorvírusok és a sejtek genetikai anyaga közötti cserehatás területén tett felfedezéseiért.

Temin, Howard Martin
Web dokumentumok

2019.
febr. 8.
Priestley, Joseph halálának 215. évfordulója
Birstall Fieldhead, Leeds mellett, Yorkshire, Anglia, 1733. márc. 13. - Northumberland, Pennsylvania, USA, 1804. febr. 8.

Angol természetfilozófus, teológus, fizikus, kémikus
1755-ben segédlelkész lett egy független presbiteriánus gyülekezetben. Teológiai fejlődése a család kálvinizmusától a Szentháromság teljes tagadásához vezetett. 1758-ban iskolát nyitott, érdeklődni kezdett a természettudományok iránt, és kísérleti eszközöket készített. Londonban kiváló tudósokkal, köztük Benjamin Franklinnel találkozott. 1766-ban tagjává választotta a londoni Royal Society (Királyi Társaság). 1767-től a gázokat tanulmányozta. Ő volt az első, aki az akkor ismert három gáz (levegő, szén-dioxid, hidrogén) mellett további gázokat fedezett fel és különített el, köztük a nitrogén-oxidokat és a hidrogén-kloridot, valamint az oxigént. 1774-ben Párizsban Lavoisier-val találkozott, és ismertette vele eredményeit, az újonnan felfedezett gáznak Lavoisier adta az oxigén nevet. Priestley - felfedezése ellenére - a flogisztonelmélet híve maradt. A francia forradalomhoz közel álló nézetei miatt 1791 után az Egyesült Államokba kényszerült emigrálni.

Priestley, Joseph
Web dokumentumok

2019.
febr. 8.
Mengyelejev, Dimitrij Ivanovics (Mendeleev, Dmitri Ivanovich) születésének 185. évfordulója
Tobolszk, Oroszország, 1834. febr. 8. - Szentpétervár, 1907. febr. 2.

Orosz vegyész
A szentpétervári egyetemen tanult, majd itt is tanított. 1859-ben ösztöndíjjal két évre Heidelbergbe küldték, ahol Bunsen mellett dolgozott. Hazatérése után a kémiai tanszék vezetője lett. 1869-ben jelent meg leghíresebb műve, a "Kémia alapelvei". Ebben vázolta fel a híres periódusos rendszert, melyben a kémiai elemeket foglalta törvényszerűségeik alapján egységes táblázatba. Egy hasonló rendszert vele körülbelül azonos időben a német Lothar Meyer is kidolgozott, Mengyelejev azonban néhány hónappal korábban publikálta eredményeit. Mengyelejev táblázata alapján megjósolta egyes, még nem ismert elemek létezését és tulajdonságait. A rendszer helyessége 1875-ben, a gallium felfedezésével igazolódott. Mengyelejevnek még számos fontos felfedezése volt, többek között a kőolaj- és a kőszénbányászattal kapcsolatban. Nevét őrzi a periódusos rendszer 1955-ben felfedezett, 101-es rendszámú eleme, a mendelévium.

Mengyelejev, Dimitrij Ivanovics (Mendeleev, Dmitri Ivanovich)
Web dokumentumok

2019.
febr. 8.
Zwicky, Fritz halálának 45. évfordulója
Várna, Bulgária, 1898. febr. 14. - Pasadena, California, USA, 1974. febr. 8.

Svájci-amerikai csillagász
Tanulmányait Zürichben végezte (1920, doktor 1922), 1925-től az Egyesült Államokban, a Kaliforniai Műszaki Egyetem kötelékében dolgozott, a Mt. Wilson és a Mt. Palomar Obszervatóriumok kutatója. 1929-től az elméleti fizika (kristály, folyadék és gázok fizikája), 1942-68 között az asztrofizika professzora. 1934-ben Walter Baadeval tanulmányozta a szupernova-fellángolások (robbanások) jelenségeit és következményükként szupersűrű neutroncsillag keletkezését. Kutatásaikkal 123 extragalaktikus szupernóvát fedeztek fel. Munkatársaival elkészítette a távoli csillagrendszerek és csillagrendszerek halmazainak mintegy 30 000 objektumot felsoroló katalógusát ("Zwicky-katalógus"). Alapvető munkát végzett az extragalaxisok morfológiájának kialakításában. (Bartha Lajos)

Zwicky, Fritz
Web dokumentumok

2019.
febr. 7.
Hanusz István halálának 110. évfordulója
Vác, 1840. dec. 21. - Kecskemét, 1909. febr. 7.

Piarista természet- és földrajz tanár, szakíró
1864-ben pappá szentelték, 1867-ben kapott tanári oklevelet a pesti egyetemen, 1871-től Kecskeméten, az Állami Főreáliskolában tanított, 1886-tól az iskola igazgatója volt. Közel másfélezer természetrajzi, földrajzi ismeretterjesztő cikke jelent meg a Természettudományi Közlönyben és más lapokban. Tankönyveket is írt. A régi magyarországi időjárási jelenségekre, valamint a 20. századi földrengésekre vonatkozó adatgyűjtései és megfigyelései értékesek. Kecskeméten utcát neveztek el róla. (Bartha Lajos)

Hanusz István
Web dokumentumok

2019.
febr. 7.
Hegyfoki Kabos (Hegyfoky) halálának 100. évfordulója
Újleszna, 1847. júl. 8. [7.] - Túrkeve, 1919. febr. 7.

Meteorológus, r. katolikus lelkész
Magyarország éghajlatának korai kutatója. Egerben tanult teológiát, 1871-ben pappá szentelték. Több helyen káplán, majd ugyancsak több helyen, 1891-től Túrkevén plébános. 1883-tól végzett igen gondos meteorológiai megfigyeléseket, Túrkevén saját költségén jól felszerelt időjárási észlelő állomást rendezett be, észleléseinek minősége az előírásos követelményeket jóval meghaladta. (Szélirány-változások, felhők vonulása, zivatarok.) Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet évkönyvei alapján feldolgozta az ország egyes vidékeinek éghajlati elemeit. Tanulmányait főleg az Időjárás c. lapban és a Természettudományi Társulat kiadványaiban közölte. Fontosabbak: a május havi meteorológiai viszonyokról (tavaszi fagyokról, 1886), a zivatarokról (1889). A Magyar Meteorológiai Társaság a kiemelkedő észlelői tevékenység elismeréséül 1934-ben Hegyfoki Kabos Emlékérmet alapított. (Bartha Lajos)

Hegyfoki Kabos (Hegyfoky)
Web dokumentumok

2019.
febr. 7.
Jendrassik György halálának 65. évfordulója
Budapest, 1898. máj. 13. - London, Anglia, 1954. febr. 7.

Gépészmérnök, feltaláló
1916-ban megnyerte az akkor induló fizikai Tanulóversenyt (a mai fizikai Eötvös-verseny elődjét). Addig csak matematikából rendezett az érettségizettek számára Tanulóversenyt a Mathematikai és Physikai Társulat. Jendrassik mögött Szilárd Leó lett a második helyezett. Tanulmányait a charlottenburgi és a budapesti műegyetemen végezte 1922-ben. A Ganz-gyár tanulmányi osztályába lépett, s itt alkotta meg első találmányát, a gyors járatú, négyütemű, sűrítő nélküli kis Diesel-motort, amelyet Ganz-Jendrassik-motor néven gyártottak. Velük indult meg a hazai vasutak (elsőként egy DSA sínautó, 1927) és a Duna-tengerhajózás dieselesítése. Motorjait több országban is gyártották, s nemzetközileg is ismertekké váltak. Jendrassik-motorral futottak a Ganz-gyár nagysikerű motorvonatjai, az Árpád-sínautóbusz, valamint az egyiptomi, argentin stb. exportra gyártott motorvonatok. 1927-ben a Ganz-gyár motorszerkesztési osztályának vezetője, 1942-ben a gyár vezérigazgatója lett. 1937-ben jelent meg másik nagy jelentőségű találmánya, a világ első kis gázturbinája (100 LE), melyet három más gázturbina-találmánya követett. Gázturbináinak gyártására Ganz-gyári állását megtartva, megalapította a Találmány Kifejlesztő és Értékesítő KFT-t. Motor- és gázturbinákra vonatkozó magyar szabadalmainak száma megközelíti a 80-at. A 2. világháború után a megkezdett fejlesztőmunkáját a kedvezőtlen politikai és gazdasági környezet miatt nem tudta folytatni, ezért 1947-ben emigrált. Rövid ideig Argentínában élt, majd végül Londonban telepedett le. 1951-ben londoni emigrációjában az államosított Ganz gyár részéről megkeresték szabadalmainak ügyében. A jövőt illetően lemondott itthoni szabadalmairól, a múltra vonatkozó igényei alapján azonban addig gyártott motorjai után részesedést ítéltetett meg magának nemzetközi bíróság útján.

Jendrassik György
Web dokumentumok

2019.
febr. 7.
Huggins, William, Sir születésének 195. évfordulója
Stoke Newington, London, Anglia, 1824. febr. 7. - London, 1910. máj. 12.

Angol csillagász
A csillagászati spektroszkópia úttörője. 1854-ben londoni otthonában magánobszervatóriumot rendezett be. Kezdetben asztrometriai megfigyeléseket végzett. 1859/60-ban csillagászati spektroszkópiával kezdett foglalkozni. Elsőként mutatta ki, hogy a "ködös" objektumok közül egyesek galaxisok, mások pedig fénylő gáztömegek. Az utóbbiak sugárzásában kimutatta a hidrogént (1864). Először mutatta ki, hogy a fellángoló nova-csillagok hidrogénfelhőt dobnak ki (1866). Az üstökösökben kimutatta szénhidrogének jelenlétét (1868). Elsőként észlelte a csillagok közeledő vagy távolodó mozgását a Doppler-effektus segítségével (1868). A Nap színképében felismerte a kalcium jelenlétét, és folyamatosan sikerült észlelnie a hidrogén vörös fényében a Nap protuberanciáit (Janssen és Lockyer módszerével). Csillag-spektroszkópokat szerkesztett, és elsőként kísérletezett a színképek fényképezésével. Kutatásaiban együttműködő társa volt William. A. Miller kémikus, és 1875-től második felesége, Margaret Lindsay Murray asszony. Számos megtiszteltetésben részesült, a British Association közgyűlésének elnöke (1891), 1900-1905 közt a Royal Society elnöke, 1897-ben lovaggá ütötték, 1902-ben a Becsületrend kitüntetettje. Két alkalommal kapta meg a Királyi Csillagászati Társaság aranyérmét. A Rumford, Copley és Bruce érmek kitüntetettje. Nevét egy hold- és egy Mars-kráter, valamint a 2635.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Huggins, William, Sir
Web dokumentumok

2019.
febr. 7.
Schmidt, Johann Friedrich Julius halálának 135. évfordulója
Eutin Oldenburgi hercegség, (ma Németország), 1825. okt. 25. - Athén, Görögország, 1884. febr. 7.

Német csillagász
A modern Hold- (és bolygó-) térképezés kiemelkedő művelője. Már középiskolásként érdeklődött a csillagászat iránt. Düsseldorfban gyakornok (1845), majd a bonni obszervatóriumban F. W. Argelander mellett dolgozott. Itt kezdett foglalkozni a változó fényességű csillagok észlelésével. 1853-58 közt a morvaországi Unkrechtsberg báró olmützi (ma: Olomouc, Csehország) magán-csillagvizsgálóját vezette. 1858-ban a görög király meghívta az akkor alapított athéni Csillagvizsgáló igazgatójául. Megkezdte a Hold átfogó térképének szerkesztését, 1874-ben megjelent nagy holdtérképe kb. 40,000 alakzatot tüntet fel mérés alapján. Az alakzatok nagy részének elnevezése is tőle származik. Nagy pontosságú bolygórajzai is jelentősek. Behatóan tanulmányozta a Nap jelenségeit és az üstökösök alakját. Foglalkozott a földrengésekkel is. Nevét egy holdkráter, és az 1743.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Schmidt, Johann Friedrich Julius
Web dokumentumok

2019.
febr. 7.
Gray, Joseph Alexander születésének 135. évfordulója
Melbourne, Ausztrália, 1884. febr. 7. - London, Anglia, 1966. márc. 5.

Ausztrál születésű fizikus
1907-től Rutherford manchesteri laboratóriumában dolgozott, elektronok és röntgensugarak atomokon való szórását vizsgálta, munkája elősegítette a Compton-szórás jelenségének felismerését is. 1912-től a montreali McGill Egyetem, 1924 és 1954 között az Ontario állambeli Queen's University professzora volt. 1922-ben a kanadai, 1932-ben az ausztrál Royal Society tagjává választották. (Piriti János)

Gray, Joseph Alexander
Web dokumentumok

2019.
febr. 7.
Rademacher, Hans halálának 50. évfordulója
Wandsbeck, (most Hamburg-Wandsbek), Németország, 1892. ápr. 3. - Haverford, Pennsylvania, USA, 1969. febr. 7.

Német matematikus
Göttingenben tanult, Carathéodory irányítása mellett doktorált 1917-ben. Rövid ideig középiskolákban tanított, 1919-ben a berlini egyetem magántanára lett, 1922-ben pedig Hamburgban rendkívüli tanár. 1935-ben a Breslau-i (ma Wroclaw, Lengyelország) egyetem rendes tanára lett. Pacifista nézetei miatt csatlakozott a Deutsche Friedensgesellschaft-hoz (Német Béke-társaság). Emiatt, bár nem esett a faji törvények hatálya alá, 1934-ben elmozdították tanári állásából. A Pennsylvania-i egyetemre kapott Rockefeller ösztöndíjjal az Egyesült Államokba utazott, s 1962-ben történt nyugdíjazásáig itt tanított. Nyugdíjazása után két évig a New York University-n, majd a Rockefeller egyetemen tanított haláláig. Főbb kutatási eredményeit a valós függvénytan, a számelmélet és a mértékelmélet területén érte el. Egyik legnevezetesebb eredménye a Dedekind-összegekre vonatkozó törvény általánosítása. Nevét viseli többek között a Rademacher-függvény, a Rademacher-eloszlás.

Rademacher, Hans
Web dokumentumok

2019.
febr. 6.
Frivaldszky Imre születésének 220. évfordulója
Bacskó, 1799. febr. 6. - Jobbágyi, 1870. okt. 19.

Orvos, zoológus, botanikus, egyetemi tanár
1814-ben elkísérte Kitaibel Pált, majd Sadler Józsefet hegyaljai gyűjtőkirándulásain. Már ekkor felébredt az érdeklődése a természettudományok iránt. 1814-15-ben Kassán bölcseleti, 1816-tól Pesten orvosi tanulmányokat folytatott, 1823-ban a pesti egyetemen orvosdoktor lett, de tanulmányai közben is főleg zoológiai és botanikai kutatásokat végzett. 1822-ben már az Magyar Nemzeti Múzeum Állattárában segédőr. Fiatalabb éveiben a botanika, később a zoológia, főleg az entomológia érdekelte. Tíz évig kutatta Magyarország rovarait és csigáit. 1833-45 között több expedíciót szervezett a Balkán faunájának kutatására. 1841-ben részt vett a Természettudományi Társaság megalapításában. Számos hazai és külföldi tudományos társaság választotta tagjai sorába. 1833-tól az MTA tagja.

Frivaldszky Imre
Web dokumentumok

2019.
febr. 6.
Ganz Ábrahám születésének 205. évfordulója
Unter-Embrach, Svájc, 1814. febr. 6. [nov.] - Pest, 1867. dec. 16. [15.]

Vasöntőmester, feltaláló, gyáros
Az ács és öntőmesterséget kitanulva tapasztalat gyűjtő vándorútja során számos svájci, német, francia, osztrák és olasz öntödékben dolgozott, majd 1841-ben Pestre érkezett, ahol később a József Hengermalom Társulat Öntödéjének vezetését bízták rá. 1844-ben már önálló öntödéjében dolgozott. Kezdetben a lakosság szükségletét szolgáló termékeket állítottak elő, később kidolgozta a vasúti kocsik kerekének kéregöntési technológiáját, amely nagymértékben hozzájárult a hazai és az európai vasúti fejlesztéshez. Különböző gyártmányaival több világkiállításon nyert díjat, munkássága elismeréseként 1863-ban Pest díszpolgárává választották. Európai hírű gyárában a kiegyezés évében közel 400 dolgozót foglalkoztatott. A magyar nehézipar egyik úttörőjeként tartjuk számon, munkásságával nagymértékben hozzájárult a hazai gépgyártás fejlődéséhez, a nevét viselő különböző cégek gyártmányaikkal világhírnévre tettek szert.

Ganz Ábrahám
Web dokumentumok

2019.
febr. 6.
Gothard Sándor születésének 160. évfordulója
Herény (ma Szombathely része), 1859. febr. 6. - Herény, 1939. júl. 14.

Csillagász, földbirtokos, mezőgazdász
Bécsben jogi tanulmányokat végzett. Testvérével, Gothard Jenő csillagásszal együtt herényi birtokukon 1881-ben csillagvizsgálót és finommechanikai műhelyt rendeztek be. Fivérével együtt bolygóészleléseket végzett, melyeket a brit Royal Astronomical Society is közölt. Betegsége következtében 1883-ban felhagyott a csillagászati észlelésekkel. A továbbiakban elsősorban a mezőgazdaság korszerűsítésével, annak elméleti kérdéseivel is foglalkozott. A mintagazdasággá fejlesztett családi birtok jövedelméből támogatta fivére csillagászati vizsgálatait. Testvérének halála után (1909) lőfegyverek gyártásával is foglalkozott. Közéleti szerepet is vállalt, országgyűlési képviselő volt. Sok publikációja jelent meg. (Bartha Lajos)

Gothard Sándor
Web dokumentumok

2019.
febr. 5.
Szabó Gusztáv születésének 140. évfordulója
Győr, 1879. febr. 5. - Budapest, 1963. júl. 4.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
Mérnöki oklevelet 1900-ban, műszaki doktorátust 1908-ban szerzett. A műegyetemen adjunktus, meghívott előadó 1918-ig, 1951-ig a mezőgazdasági géptan ny. r. tanára és a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet vezetője, 1936-37-ben a műegyetem rektora volt. 1951-ben részt vett az újonnan felállított vasúti géptan tanszék megszervezésében. Nagy szerepe volt a mezőgazdasági gépbemutatók megszervezésében és a traktorok szántóföldi vizsgálatának bevezetésében, mellyel tudományos-kísérleti alapot biztosított a hazai traktorgyártás fejlesztése számára. Műszaki alkotásai közül említésre méltóak a járművek rugózásának elmélete terén elért eredményei, valamint a Halász-Szabó-féle túlhevítő.

Szabó Gusztáv
Web dokumentumok

2019.
febr. 5.
Szatala Ödön születésének 130. évfordulója
Görbeszeg, 1889. febr. 5. - Budapest, 1958. jún. 27.

Botanikus
Tanulmányait a budapesti tudományegyetem bölcsészkarán végezte. 1913-tól a növénytani tanszéken tanársegéd volt; 1916-ban doktorált. A Tanácsköztársaság mellett foglalt állást, ezért 1921-ben állásvesztésre ítélték. Különböző kereskedelmi cégeknél dolgozott és csak 1927-ben került vissza a Vetőmagvizsgáló Intézetbe. 1945-ben az intézet igazgatója lett. 1952-től haláláig a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárában dolgozott és előadott az egyetemen is. A vetőmagvizsgálat mellett Magyarország és a Balkán zuzmóflórájának feldolgozása terén jelentős munkát végzett. Mintegy száz új zuzmófajt írt le. Az Magyar Nemzeti Múzeum zuzmógyűjteménye mellett több külföldi múzeum gyűjteményét is feldolgozta.

Szatala Ödön
Web dokumentumok

2019.
febr. 5.
Tariska István halálának 30. évfordulója
Kölcse, 1915. jún. 28. - Budapest, 1989. febr. 5.

Orvos, elme- és ideggyógyász, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte. Miután ideggyógyászatból szakorvosi képesítést szerzett, Sántha Kálmán mellett végzett neuropathológiai és klinikai neurológiai munkát. 1950-ben az Angyalföldi Elmegyógyintézet igazgatóhelyettes főorvosa lett. Koholt vádak alapján 1951-től 1954-ig börtönbüntetést szenvedett. 1954-ben rehabilitálták. Az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben neuropathológiai laboratóriumot szervezett. 1969-ben az Orvostovábbképző Intézet neurológiai tanszékének vezetőjeként egyetemi tanári kinevezést kapott, emellett az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet főigazgatói munkáját is ellátta. Jelentős volt a klinikai neuropathológia, a lassú vírusbetegségek, a szenilis bántalmak, az alkoholizmus területén kifejtett munkássága, amelyet nemzetközi figyelem is kísért. 1982-től az MTA tagja.

Tariska István
Web dokumentumok

2019.
febr. 5.
Waltenhofen, Adalbert Carl von halálának 105. évfordulója
Admontbühel, Ausztria, 1828. máj. 14. - Bécs, 1914. febr. 5.

Osztrák fizikus, matematikus
Bécsben végezte tanulmányait. 1850-1852 között Grazban gimnáziumi tanár volt, 1853-tól 1867-ig az innsbrucki egyetem, majd 1883-ig a prágai műegyetem fizikaprofesszora volt. Bécsben a műegyetemen 1883-ban létrehozták az elektrotechnikai intézetet, ennek első professzora, majd vezetője lett 1899-ig. Tudományos munkássága során leginkább a mágnességtannal, az elektromágneses jelenségekkel foglalkozott. Leghíresebb találmánya a Waltenhofen inga, amellyel az indukált örvényáramok létezését és azok fékező hatását lehet szemléltetni.

Waltenhofen, Adalbert Carl von
Web dokumentumok

2019.
febr. 5.
Hodgkin, Alan Lloyd, Sir születésének 105. évfordulója
Banbury, Anglia, 1914. febr. 5. - Cambridge, 1998. dec. 20.

Angol fiziológus, biofizikus, Nobel-díjas
Cambridge-ben, a Trinity College-ban tanult. Miután a Brit Légügyi Minisztérium számára radarkutatásokat végzett (1939-45), munkáját a Cambridge-i Egyetemen folytatta. Huxley közreműködésével az egyedi idegrostok elektromos és kémiai viselkedését mérte fel. Kísérleti eredményeik (1947) azt mutatták, hogy a nyugalmi szakaszban az ideg membránja csak a kálium belépését engedi meg az ideg belsejébe, izgalmi állapotban viszont a membrán a nátrium számára is átjárhatóvá válik. 1963-ban Andrew Fielding Huxleyval és Sir John Ecclesszel megosztva megkapta az orvosi-élettani Nobel-díjat az egyedi idegrostok ingerületeinek továbbításáért felelős kémiai folyamatok felfedezéséért. 1972-ben ütötték lovaggá.

Hodgkin, Alan Lloyd, Sir
Web dokumentumok

2019.
febr. 4.
Csada Imre Lajos születésének 135. évfordulója
Hódmezővásárhely, 1884. febr. 4. - Budapest, 1955. aug. 17.

Mennyiségtan- és természettantanár, tanárképző intézet igazgatója
A pápai tanítóképző elvégzése után Budapesten szerzett polgári iskolai tanítói, utána az Apponyi kollégiumban tanítóképző intézeti tanári oklevelet. Máramarosszigeten, Modoron, majd Sárospatakon tanított, miközben Debrecenben kiegészítő képzésre járt az egyetemre és 1929-ben itt doktorált mennyiségtanból. Kiegészítő tárgyai elméleti fizika és kozmográfia voltak. 1929-től Cinkotán tanított az állami tanítóképzőben, amelynek végül igazgatója lett. Sárospatakon a kémia szertár őre volt, Cinkotán geometria és fizika tankönyvet, valamint Fizikai gyakorlatok c. segédkönyvet írt a tanítóképzőbe járó 14-18 éves tanulók számára. A második világháború után Csekő Árpáddal, Jeges Károllyal és Öveges Józseffel együtt állított össze két kötetes fizikai kísérletgyűjteményt, amit főleg általános iskolai fizikatanárok tudtak jól használni az akkori ínséges időkben. (Dr. Radnai Gyula)

Csada Imre Lajos
Web dokumentumok

2019.
febr. 4.
Török István születésének 90. évfordulója
Budapest, 1929. febr. 4. - Budapest, 1981. aug. 13.

Orvos, radiológus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait, mint honvéd kollégista végezte, majd honvédorvos lett Székesfehérváron. 1957-ben elbocsátották a honvédségtől, a budapesti I. sz. Sebészeti Klinika Röntgen Osztályán gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens, majd egyetemi tanár. 1978-tól tanszékvezető, 1979-től a SOTE Radiológiai Klinika igazgatója. Megalapította a sugárvédelmi csoportot, és vezette a mammográfiai állomást is. Elnökségi tagja volt Magyar Radiológiai Társaságnak és a Magyar Orvosok Nukleáris Társaságának is. Nyitott volt más tudományok, így a kísérleti-fonetika felé.

Török István
Web dokumentumok

2019.
febr. 4.
Bose, Satyendra Nath (Satyendranath) halálának 45. évfordulója
Calcutta, India, 1894. jan. 1. - Calcutta, 1974. febr. 4.

Indiai matematikus, fizikus
A calcuttai egyetemen végzett, 1916-ban ott tanított, 1921-45 között a daccai egyetemen, majd 1945-56-ig, nyugdíjbavonulásáig újra Calcuttában oktatott. 1924-ben elküldte a Planck-törvényről írott cikkét Albert Einsteinnek, aki azt igen nagyra értékelte. Einstein és Bose továbbfejlesztette a cikkben foglalt gondolatokat, így jött létre a Bose-Einstein statisztika. Dirac alkotta meg a "bozon" elnevezést a Bose-Einstein statisztikát követő részecskékre. Bose nagyszámú, 1918 és 1956 között publikált tudományos dolgozatával hozzájárult a statisztikus mechanika, az ionoszféra elektromágneses tulajdonságai, a röntgen-krisztallográfia, a termolumineszcencia elméletének kidolgozásához és az egyesített térelmélethez.

Bose, Satyendra Nath (Satyendranath)
Web dokumentumok

2019.
febr. 3.
Haynal Imre halálának 40. évfordulója
Beszterce, 1892. nov. 12. - Budapest, 1979. febr. 3.

Orvos, belgyógyász, endokrinológus, egyetemi tanár
1915-ben szerzett orvosi oklevelet Kolozsvárott. Az 1. világháborúban katonaorvosként szolgált az orosz, olasz és albán harctereken. 1919-1920 között Budapesten az I. sz. Kórbonctani Intézetben dolgozott, majd 1920-1934 között a III. sz. belgyógyászati klinikán gyakornok, tanársegéd, adjunktus. 1927-ben a bécsi Gyógyszertani Intézetben, 1927-28-ban a londoni Radiológiai Intézetben töltött tanulmányi időt. 1934-1940 között a budapesti Szent László, 1940-ben a Rókus Kórház belgyógyászati osztályát vezette. 1940-1945 között a kolozsvári tudományegyetem belgyógyászati klinikájának igazgatója, a belgyógyászat r. tanára. 1944-45-ben az orvosi kar dékánja volt. 1944 őszén megtagadta a kolozsvári orvosi kar kitelepítését Nyugatra. 1946-1958 között a budapesti II. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára. 1958-ban Gegesi Kiss Pál, az egyetem akkori rektora politikai okokból kényszernyugdíjazta 1956-os szerepvállalása miatt. Tudományos tevékenysége az orvostudomány számos területére kiterjedt, pályája kezdetén főleg keringés-patológiai kérdésekkel foglalkozott, így többek között vizsgálta a hajszálerek beidegzését, a máj-és tüdőkeringés regulációját. Későbbi munkássága során főleg a neuroendokrin reguláció, döntően a hypothalamus-hypophysis kölcsönhatás zavarainak klinikai vonatkozásait, a diagnosztika és terápia lehetőségeit kutatta a hyperthyreosis syndroma és a vérképzés szabályozása területén. A 2. világháború éveiben segítette az üldözötteket. A személyi kultusz évei alatt politikailag szemben állt a rendszerrel. Számos külföldi akadémia és tudományos társaság választotta tiszteleti tagjai sorába. 1945-től az MTA levelező, 1946-tól rendes tagja volt.

Haynal Imre
Web dokumentumok

2019.
febr. 3.
Radnót Magda halálának 30. évfordulója
Vicsápapáti, 1911. szept. 17. - Budapest, 1989. febr. 3.

Orvos, szemész, egyetemi tanár
A budapesti tudományegyetem orvosi karán 1935-ben szerzett diplomát. 1939-től az Állami Szemkórház főorvosa, 1952-től a budapesti I. sz. Szemklinika professzora. A Magyar Szemorvosi Társaság főtitkára, 1970-től elnöke volt. Érdeklődési területe a fény, a szem és a neuroendocrin rendszer kapcsolatai, a könnyszervek betegségei, de különösen a szemészeti pathológia, histológia és ultrastruktúra területén végzett úttörő munkát. Több mint 300 közleménye és 9 könyve jelent meg e témakörökből. Számos hazai és külföldi szakmai társaság tagja. 1961-től az MTA tagja.

Radnót Magda
Web dokumentumok

2019.
febr. 3.
Mollweide, Karl Brandan születésének 245. évfordulója
Wolfenbüttel, Alsó-Szászország, 1774. febr. 3. - Lipcse, Németország, 1825. márc. 10.

Német matematikus, csillagász
Tanulmányainak befejezése után 1800-1811-ig Halle-ben tanított, majd 1811-től haláláig a lipcsei egyetemen a csillagászat tanára volt, emellett 1814-től a matematika tanára is. 1805-ben publikálta az általa alkotott területtartó vetületet (Mollweide-vetület), amelyet elterjedten használtak világtérképekhez, atlaszokban, és falitérképeken. A trigonometriában nevéhez fűződik a Mollweide-formula.

Web dokumentumok

2019.
febr. 3.
Hagen, Gotthilf Heinrich Ludwig halálának 135. évfordulója
Königsberg, 1797. márc. 3. - Berlin, 1884. febr. 3.

Német fizikus, hidraulikai mérnök
Königsbergben Besseltől matematikát és asztronomiát tanult. 1816-ban Kulmban teljes napfogyatkozást észlelt. 1826-ban Pillauban révépítő felügyelő. 1831-ben az építési bizottság tagja lett és később a tüzér- és mérnökiskolán s az építészeti akadémián vizépítészetet adott elő. 1854-1856-ig az akkori Admiralitásnál a Jade mellett a hadikikötő építésének terveivel és előkészítésével, később pedig annak kivitelezésével foglalkozott 1869-ben. Országos főépítészeti igazgató lett. Nevéhez fűződik az egyenletes keresztmetszetű csőben áramló közegre vonatkozó Hagen-Poiseuille-törvény.

Hagen, Gotthilf Heinrich Ludwig
Web dokumentumok

2019.
febr. 3.
Frémy, Edmond halálának 125. évfordulója
Versailles, Franciaország, 1814. febr. 28. - Párizs, 1894. febr. 3.

Francia kémikus
1831-ben került Joseph-Louis Gay-Lussac laboratóriumába, és különféle oktatói posztok betöltése után lett 1850-ben Gay-Lussac utóda a Párizsi Természetrajzi Múzeum vezető kémikusaként; 1879 és 1891 között igazgatta a múzeumot. Többek között az ozmiumsav, az ózon, az ozmium-, vas-, ón- és ólomvegyületek vizsgálatával foglalkozott. Megkísérelte a szabad fluor elkülönítését, felfedezte a hidrogén-fluoridot és annak számos sóját. Tanulmányozta a levelek és a virágok színezőanyagait, valamint különféle állati eredetű anyagok összetételét. Hozzájárult a vas-, acél-, kénsav-, üveg- és papírgyártás fejlődéséhez és különösen a zsírok elszappanosításának technológiájához. Alumínium-oxid kristályokat próbált készíteni, és sikeresen állított elő rubint.

Frémy, Edmond
Web dokumentumok

2019.
febr. 3.
Pickering, Edward Charles halálának 100. évfordulója
Boston, Massachusetts, USA, 1846. júl. 19. - Cambridge, 1919. febr. 3.

Amerikai asztrofizikus
A Harvard Egyetemen (Cambridge, Massachusetts) tanult, majd itt is tanított, ezután 10 évig a Massachusetts Institute of Technology-n a fizikaprofesszora volt. 1877-ban a Harvard Egyetem obszervatóriumának igazgatója lett. Legjelentősebb eredményeit a spektroszkópiában és a változócsillag-kutatásban érte el. Jól dolgozó (és rosszul fizetett) diplomás nőkből kutatócsoportot szervezett, itt dolgozott többek között Annie Jump Cannon és Henrietta Swan Leavitt is. Velük kidolgozta a ma is alkalmazott ún. Harvard-féle színkép-típus osztályozási (spektrálklasszifikációs) rendszert. Az általuk szerkesztett Draper-katalógus több mint 200,000 csillag klasszifikációját tartalmazza. Megszerkesztette a csillagok fényességének összehasonlítására szolgáló ún. meridián-fotométert. Fivérével és munkatársával, William Henry Pickeringgel létrehozott egy obszervatóriumot Peruban, így a déli égbolt csillagainak adatait is felvehették katalógusaikba. Spektroszkópiai módszerekkel mutatta ki az ún. szoros kettőscsillagok létezését. Megszerkesztette a csillagok fényességének összehasonlítására szolgáló ún. meridián-fotométert. Az ezzel végzett mérések alapján állították össze az ún. Harvard katalógust, amely több mint 80,000 csillag magnitúdóját tartalmazza. Kétszer tüntették ki a brit Királyi Csillagászati Társaság aranyérmével, megkapta a Henry Draper- és a Bruce emlékérmet. Nevét egy hold- és egy Mars-kráter, valamint a 784.sz. kisbolygó őrzi, melyeket róla és fivéréről, William Henry Pickeringről neveztek el. (Bartha Lajos)

Pickering, Edward Charles
Web dokumentumok

2019.
febr. 3.
Junkers, Hugo születésének 160. évfordulója
Rheydt, Poroszország, 1859. febr. 3. - Gauting (München mellett), 1935. febr. 3.

Német gépészmérnök, feltaláló, repülőgéptervező
Gépészmérnöki diplomát 1883-ban szerzett. Az egyetem elvégzése után apja szövödéjét vezette, majd Aachenben gépgyári konstruktőrként dolgozott. 1887-ben áttelepült Berlinbe, ahol az elektrotechnikában képezte magát tovább. 1888-ban Dessauba, a Continental Gasgesellschaft-hoz szerződött, elektromos áramot fejlesztő nagy gázmotorok tervezésére. Egyebek között gázmotorokat, fűtőkészülékeket, gázüzemű vízmelegítő kályhákat, acélszerkezetű csarnokokat konstruált. Emellett a mérési és vizsgálati módszerek egész sorát fejlesztette ki. Élete során 180 szabadalmát fogadták el. 1895-ben létrehozta a Junkers & Co. céget, amely kezdetben fűtőkészülékeket, később elsősorban repülőgépeket és motorokat fejlesztett és épített. 1897-ben az aacheni egyetem termodinamika professzorává nevezték ki, itt 1912-ig működött. 1915-ben megépítette a világ első, teljesen fémből készült repülőgépét, majd 1919-ben az első - hatüléses - ugyancsak fémből készült utasszállító repülőgépet. Az első világháború alatt 1917-19 között cége egyesült a Fokker repülőgép-gyártó céggel és közösen építettek harci repülőgépeket. 1919-ben a két cég különvált, Junkers cége Junkers Flugzeugwerke AG néven működött tovább. Ez a cég a személy- és a teherszállító repülőgépek területén is a német repülőgépipar fő erőssége volt a két világháború között. Junkers gyárait, üzemeit 1934-ben a nemzeti szocialisták államosították. A Junkers cég vadászgépei és bombázói később nagy szerepet kaptak a második világháborúban, maga Junkers azonban ezeknek a fejlesztésében nem vett részt.

Junkers, Hugo
Web dokumentumok

2019.
febr. 2.
Lakatos Imre (Lipsitz) halálának 45. évfordulója
Debrecen, 1922. nov. 9. - London, 1974. febr. 2.

Tudományfilozófus
A debreceni tudományegyetemen szerzett fizika-filozófia tanári diplomát, majd ugyanitt doktorált 1947-ben Karácsony Sándornál. Disszertációjának címe 'A fogalomalkotás szociológiája a természettudományban'. 1949-ben Moszkvában, a Lomonoszov egyetemen az MTA aspiránsaként elméleti fizikai stúdiumokat hallgatott. 1950-től 53-ig Recsken raboskodott. Kiszabadulása után Rényi Alfréd vette védőszárnyai alá és biztosított számára könyvtárosi állást Budapesten, a Marematikai Kutatóintézetben. Itt fordította le Pólya György How to solve it? (A gondolkodás iskolája) c. könyvét. 1956-ban elhagyta az országot. 1960-ban Cambridge-ben filozófiai és tudománymódszertani doktorátust szerzett, majd a London School of Economics filozófiai karán lett professzor. Életeleme volt a vitatkozás, ugyanakkor környezete, mellyel állandó vitában állt, meghatározó módon befolyásolta eszmevilágát. Egyetemista korában olvasmányélményei hatására, meggyőződésből lett a lenini tanok híve, meggyőződésből vált 1945 után sztalinistává, Recsk után reformkommunistává, Angliában pedig konzervatív antikommunistává. Hanák Péter szerint "Lakatos elviselhetetlen jellem volt. A marxizmus-leninizmus ezen csak rontott". Életéről Mérei Anna készített filmet 1999-ben "Ember, vagy ördög - ki volt Lakatos Imre?" címmel. Ellentmondásos személyiségének negatív oldalai erósödtek fel az üldöztetés, majd a Rákosi rendszer idején, míg 1956 után Angliában a filozófia művelésében és oktatásában találta meg szelleme kibontakoztatásának lehetőségét. (Dr. Radnai Gyula)

Lakatos Imre (Lipsitz)
Web dokumentumok

2019.
febr. 2.
L'Hôpital, Guillaume François Antoine Marquis de (L'Hospital) halálának 315. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1661. - Párizs, 1704. febr. 2.

Francia matematikus
1696-ban kiadta az első differenciálszámítással foglalkozó tankönyvet. Ez és egy későbbi, analitikus geometriáról szóló könyve a 18. század nagy részében mérvadónak számított. Az első könyv tartalmazza a l'Hospital-szabályt, melyet Johann Bernoulli-nak, tanárának tulajdonítanak, aki állítólag beleegyezett abba, hogy anyagi támogatás fejében az eredményeit ismerteti l'Hospital márkival.

L'Hôpital, Guillaume François Antoine Marquis de  (L'Hospital)
Web dokumentumok

2019.
febr. 2.
Gegenbauer, Leopold Bernhard születésének 170. évfordulója
Asperhofen, Ausztria, 1849. febr. 2. - Giesshübl, 1903. jún. 3.

Osztrák matematikus
Először a bécsi egyetemen tanult, majd a berlini egyetemen Kronecker és Weierstrass tanítványa volt. Három évig a Csernovici egyetemen tanított, ennek az egyetemnek ő volt az első matematikaprofesszora. (Csernovic, amely ma Ukrajnához tartozik, akkor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt.) Innen az Innsbruck-i, majd a bécsi egyetemre került, Bécsben élt haláláig. A matematika számos területén ért el eredményeket, a számelméletben, és a függvényelméletben, de elsősorban az algebrában. Róla nevezték el a Gegenbauer-polinomokat, az ortogonális polinomoknak egy osztályát.

Gegenbauer, Leopold Bernhard
Web dokumentumok

2019.
febr. 1.
Horváth József születésének 225. évfordulója
Lukácsháza, 1794. febr. 1. - Bát, 1849. máj. 13.

Orvos, író
A pesti egyetemen 1819-ben a bölcsészdoktori oklevelet, 1822-ben az orvosdoktori oklevelet szerzett. 1823-ban Pesten kezdte meg orvosi gyakorlatát. 1829-ben Hont vm. főorvosa lett. A homeopátia híve volt. Sok, elsősorban orvosi, egészségügyi témájú munkát fordított magyar nyelvre, ezek közül a legfontosabb Plinius természettudományi enciklopédiájának első 20 kötete. Orvosi műszavakat és tájszavakat is gyűjtött. 1830-tól az MTA tagja.

Web dokumentumok

2019.
febr. 1.
Chrétien, Henri Jacques születésének 140. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1879. febr. 1. - Washington DC, USA, 1956. febr. 6.

Francia csillagász, feltaláló
Legjelentősebb optikai alkotásai az anamorfikus lencserendszerek és a távcsövek Ritchey-Chrétien-szerelése. Az előbbi a szélesvásznú filmek CinemaScope-rendszerének alapja lett, utóbbi a nagy csillagászati teleszkópok esetén jelentett igen jó korrigáltságú, jó leképezésű nagy látómezőt. A Holdon egy kráter viseli a nevét, 1954-ben pedig az Amerikai Filmakadémia Oscar-díját kapta a 20th Century-Fox stúdió képviseletében a CinemaScope-rendszer kidolgozásáért. (Piriti János)

Chrétien, Henri Jacques
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info