VERMES MIKLÓS (Sopron, 1905. ápr. 3.- Budapest, 1990, ápr. 4.)

Ugyanabba a soproni evangélikus líceumba járt, ahol Mikola Sándor, Rátz László és Renner János érettségiztek. Csakhogy amíg a felsorolt három, később híressé vált tanárt annak idején id. Renner János, Eötvös Loránd egyik tudós tanár tanítványa nyugodt körülmények között taníthatta matematikára, fizikára, s közvetve a tanítás művészetére, V. M. középiskolai éveit az első világháború, az azt követő országos összeomlás, forradalmak és ellenforradalmak, az elcsatolás és Sopron visszacsatolásának izgalmai árnyékolták be. Nem sok alkalom adódott a tanári munka szépségeinek megismerésére.

Szülei szerény jövedelmű postahivatalnokok voltak, az egyetemi taníttatás költségeit aligha fedezhették volna. Vermes ezért tanárnak jelentkezett, így tudott bekerülni az Eötvös Collegiumba (Szalay Sándor, Keresztúri Dezső lettek a szobatársai). Reál érdeklődésű és tehetségű lévén matematika, fizika és kémia előadásokat hallgatott és mindhárom tárgyból megszerezte a tanári oklevelet 1928-ban, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsész karán. Díjtalan tanársegédként kezdett dolgozni az egyetem II. sz. kémiai intézetében, miközben óraadó tanárként tanított a fasori evangélikus gimnáziumban, ahol akkor már Mikola Sándor volt az igazgató. 1929-ben doktorált fizikából mint fő tárgyból, valamint matematikából és kémiából, mint melléktárgyakból a Tudományegyetemen. Doktori disszertációjának címe: "Az elektroncsövek erősítésének és egyenirányításának általános tárgyalása." E tárgybeli kutatásait német és magyar nyelven publikálta az Annalen der Physik és a Természettudományi Közlöny lapjain. Németül gyerekkora óta, anyanyelvi szinten beszélt.

1935-ben véglegesítették a fasori evangélikus gimnáziumban, az akkor nyugdíjba ment Mikola Sándor után ő lett a fizika szertár őre. Léviusz Ernővel együtt tanított itt egészen az iskola megszűnéséig, 1952-ig. Mikola Sándor volt az igazi példa a tanításban, miközben közösen írták a szilárd és folyékony testek természettanát tárgyaló, 1932-ben megjelent könyvüket. Több cikke jelent meg a Radiowelt-ben, a Természettudományi Közlönyben, a Zeitschrift für Physik-ben és a Protestáns Tanügyi Szemlében. 1945-ig megjelent könyveit általában társszerzőkkel írta, cikkeit legtöbb esetben egyedül.

1945 után bontakozott ki tankönyvírói munkássága. Az első években főleg kémia tankönyveket írt és fizikai példatárakat állított össze. 1952-ben a csepeli Jedlik Ányos gimnáziumba helyezték, a fasori kísérleti eszközök egy részét ide sikerült átmentenie. Ettől kezdve az itteni fizika szertár fejlesztésén dolgozott, miközben az egyetemen folyó fizikatanár képzésbe is bekapcsolódott. Rendkívül népszerű, kísérletekkel kísért előadásokat tartott a fizika tanításáról, s félévenként két-három végzős tanár szakos hallgató gyakorló tanári képzését vállalta. Tanári és tankönyvírói munkásságáért 1954-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Öveges József után ő volt a második férfi fizikatanár, aki megkapta ezt a kitüntetést.

Alapító tagja volt a háború után újjászerveződő Eötvös Loránd Fizikai Társultnak, amelynek 1980-tól tiszteletbeli elnöke lett. 1950-től 38 éven át vezette az Eötvös Loránd fizikaverseny versenybizottságát, sok éven át az OKTV fizikai feladatkitűző bizottságát. A Fizikai Szemle és a Középiskolai Matematikai Lapok fizikai rovatának szerkesztőbizottsági tagjaként számos cikket publikált a fizikát szerető diákok és tanárok számára. 1961-ben elsőként kapta meg a kísérleti fizika tanításában kiváló tanárok számára létesített és éppen Mikola Sándorról elnevezett díjat. Azóta már - soproni kezdeményezésre - Vermes Miklós-díj is létezik, s akárcsak Mikola Sándorról, róla is neveztek el fizikaversenyt.

A 70-es években tüntették ki a Munka Érdemrend arany fokozatával és Apáczai Csere János díjjal, ekkor lett papíron is "Kiváló tanár". Már elmúlt 75 éves, amikor felkérésre egyedül megírt egy tankönyvsorozatot a gimnáziumi fizikához, s a halála előtti utolsó évben még megírta ehhez a tanári segédkönyvet. Az utolsó pillanatig tanított - örökmozgó, örökégő természete elképzelhetetlenné tette számára a nyugdíjas életformát. Ma már több alapítvány és egy iskola viseli Vermes Miklós nevét, s a 90-es években Magyarországon fizikát tanító tanárok jelentős része közvetve vagy közvetlenül - könyvei, cikkei által is - az ő tanítványának vallja magát.

Főbb művei

Az elméleti fizika legújabb fejlődése. Bp., 1940.; Korszerű fényképezés (FÁRI Lászlóval). Bp., 1941.; A fizika elemei (RENNER Jánossal). Bp., 1944.; Atom, atombomba, atomenergia. Bp., 1945.; A relativitáselmélet. Bp., 1958.; Fizikai versenyfeladatok 1-2. Bp., 1960-61.; Fizikai kísérletek, fizikai feladatok. Bp., 1961.; A természet energiái. Bp., 1964.; A poláros fény. Bp., 1967.; Physikaufgaben aus Ungarn. Bp.-Stuttgart, 1975.; International Physics Competition 1-10. Bp., 1978.; Fizika, gimnáziumi tankönyvsorozat. I, II, III, IV. Bp., 1986-88.; Fizikatanári kézikönyv. Bp., 1989.

Irodalom

STAAR Gyula: Az ör6kégő. Beszélgetés V. M. Kossuth-díjas fizikatanárral. Forrás, 1989.; RADNAI Gyula: V. M. 1905-1990. Fizikai Szemle, 1990.; MAKRA Zsigmond: Évszázadunk legjelesebb fizikatanára. Forrás, 1991.

Radnai Gyula