RUPCSICS GYÖRGY (Módos, 1854. márc. 30. - Budapest, 1924. márc. 20.)

Horvát származású, 1881-ben Budapesten lett vízépítő mérnök. A szegedi árvízka­tasztrófa (1879) után újjászervezett víz­ügyi szolgálat tiszai kotrási kirendeltség szervezője és vezetőjeként tűnt fel. Az újonnan felállított kotrópark megszerve­zésével és munkájának irányításával: ma­tematikai módszerekkel elért jó munka­szervezéssel hatásos konkurenciát támasz­tott az addig monopolhelyzetben lévő kotrási vállalkozóknak. Az így elért tervszerűség és folyamatos önköltségcsök­kentés révén nemcsak a házi kezelésben végezhető munkák fölényét és gazdaságosságát bizonyította, hanem a még hát­ralévő átvágások tervszerű kialakításával a Tisza-szabályozás gyorsabb és jelentős költségvetési megtakarításokat hozó befe­jezését is segítette.

Gyakorlati eredményeire alapozta Kvas­say Jenő, a vízügyi szolgálat vezetője a hazai vízügyi távlati tervezés korszakal­kotó vállalkozását. Utóbb magánmér­nökként és jelentős műszaki szakíróként működött. 1890-1898-ig az Al-Duna ­szabályozási munkálatok egyik fővál­lalkozójának (Luther Hugónak) helyet­tese- és meghízottjaként a munkálatok közvetlen vezetője. Vele együtt, annak braunschweigi gyárában előállított kot­rógépeken számos lényeges műszaki újítást vezetett be, amelyekről a hazai és külföldi szaksajtóban is beszámolt. Erről és az al-dunai munkálatokról szóló is­mertetését, mint az 1898-as év legjelen­tősebb műszaki tanulmányát "Hollán-­pályadíjjal" jutalmazták. Az Al-Duna szabályozás körül szerzett érdemeiért több hazai és külföldi kormánykitün­tetésben részesült és udvari tanácsossá nevezték ki.

A század első évtizedeiben a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet vízépítési szakosztályának elnöke és hatásos propagan­dát fejtett ki a Duna-Tisza-csatorna és a soroksári Duna-ág csatornázása érde­kében.

Főbb dolgozatai:

Die Felsensprengungen unter Wasser in der Donaustrecke "Stenka - Eisernes Thor", mit einer Schlussbetrachtung über die Felsenspren­gungen in Rhein zwischen Bingen und St.Go­ar. Braunschweig, 1897.; Tanulmány az alsó Ti­sza mentén építendő zsilipekről. Magyar Mér­nök- és Építész-Egylet Közlönye, 1888.; A szi­vornya. Uo. 1890.

Irodalom

SAJÓ Elemér: A csatorna irodalma. A Duna-Tisza-csatorna. Bp., 1947.; BOTÁR I.-KÁROLYI Zsigmond: A Tisza szabályozása. Bp., 1971.; THŐRY K.: Az Al-Duna szabályozása. Bp., 1972.

P. Károlyi Zsigmond