KÁRTESZI FERENC (Nyilasbesnyő, 1907. febr. 13. - Budapest, 1989. máj. 9.)

Cegléd mellett született. A szegényparaszt édesapa később a vasútnál helyezkedett el, így két fia Budapest és Zsolna iskoláiban tanulhatott, mindketten egyetemet végezhettek. Bátyját és édesapját korán, 1926-ban elvesztette, s tanulmányait megszakítva egy évig rokonainál földművelő munkát végzett. Két műegyetemi professzor, Romsauer Lajos és Kürschák József juttatta ösztöndíjhoz, tanulmányai befejezéséhez a tudományegyetem, majd jutalomdíjas tanársegédi álláshoz a műegyetemen.

1931 és 1940 között volt a Győri Állami Reáliskola tanára, miután rövid műegyetemi tanársegédi beosztás után ide kérte áthelyezését.

A győri években valósította meg azokat a tanári kísérleteket, amelyek saját tanulói tapasztalatán is megszűrve, a matematikai elsajátításának leghatékonyabb módját célozták igazolni; nem a tananyag az elsődleges, hanem az a szellemi tevékenység, amely a megértéshez vezet. Rendkívül sok probléma származik tőle, ezek egy részét a Középiskolai Matematikai Lapokban, majd később a Matematika Tanításában, az ELTE Szakmódszertani Közleményeiben is megjelentette. Sok matematikus - például Szele Tibor- vallja, hogy Kárfeszi Ferenc “problémaköltészete" ismertette meg az alkotás örömével. Így a matematika nem megterhelés, hanem az értelemnek sikert és élményt hozó megfeszítése. Egyetemi és tanártovábbképző előadások, módszerfani közlemények összegzik ezeket a győri kísérleteket.

A győri időszakban védte meg doktori értekezését. Két olasz nyelvű tanulmánya alapján kutató ösztöndíjat nyert a bolognai egyetemre, és 1936-37-ben Beppo Levi és Benjamino Segre mellett dolgozhatott: Katonai bevonulása 1939-ben a marosvásárhelyi Bolyai-ereklyékhez, kéziratok tanulmányozásához segítette. Ebből született később, 13 év múlva Bolyai János Appendix. A tér tudománya című könyve, mely több kiadásban is megjelent, akadémiai nívódíjban is részesült.

A második világháború sok szenvedést hozó évei után hallatlan energiával látott munkához. Lakásán alakult meg a Bolyai János Matematikai Társulat. 1947-től már az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működött, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, rektorhelyettes lett. Vezéralakja az egyetemi és középiskolai reformmunkálatoknak. Megszervezte a matematika-ábrázoló geometria szakos tanárképzést, az esti tagozatot, az egyetem gyakorló iskoláit.

Közben folytatta matematikai kutatásait, melyek a geometria legkülönbözőbb területeihez kapcsolódnak. Kutatási területei: klasszikus projektív geometria, véges (projektív) geometria, algebrai geometria, elemi és ábrázoló geometria, a geometria alapjai. 120 tudományos értekezése és 11 könyve jelent meg. Bevezetés a véges geometriába című könyvét (1972) több külföldi kiadó is megjelentette olasz, angol és orosz nyelven, ez a mű azóta a téma tankönyve lett, újabb publikációk sora hivatkozik rá. A szépen formált matematikai gondolatok mellett megkapó a munka didaktikai hitvallása. Eltérően napjaink ábrát sem tartalmazó, lexikonszerű monográfiáitól, ő a gondolatok születését is érzékelteti, olvasóját is bevonja a témakörök alakításába.

Olaszországi tanulmányai sok gyümölcsöző kapcsolathoz vezettek. Az Unione della Matematica Italiana, mint egyik alapító tágját (socio fondatore) tartja nyilván. Mint vendégprofesszor sok előadást tartott Bari, Bologna, Messina, Milano, Parma, Potenza, Torino, Triest egyetemein.

Tanári és kutatói munkája elválaszthatatlan egységet alkot. Éltető eleme volt a fiatalokkal való foglalkozás, igazi tudóstanár. Matematikai-pedagógiai művészetével sok diákot nyert meg a matematikusi hivatásnak.

Főbb művei

Bevezetés az ábrázoló geometriába. Bp., 1950.; BOLYAI János Appendix. A tér tudománya. Bev., jegyz. és kieg.: K. F. Bp., 1952. (Újabb kiadásai: Bp., 1973., 1977.); Ábrázoló geometria. Bp., 1957. (több kiadásban, angol és olasz fordításban, 1976., 1978.); Szemléletes geometria. Bp., 1966.; Fejezetek a geometriából. Bp., 1971.; A geometriatanítás korszerűsítéséről. Bp., 1972.

Irodalom

Beszélgetés a matematikáról. (riporter: AMBRUS András.) ELTE TTK Szakmódszertani Közl., 1982.; STAAR Gyula: A tudós tanár. Beszélgetés K. F.-cel. Természet Világa, 1983.; A jó tanár holtig tanul. (riporter: AMBRUS András.) Köznevelés, 1985. 39.

Molnár Ernő