FABER GUSZTÁV (Budapest, 1901. jan. 19. ­-Budapest, 1969. ápr. 23.)

Iskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a József Nádor Műegyetemen szer­zett mérnöki oklevelet 1927-ben. Még egye­temi évei alatt Kossalka János professzor tanszékén gyakornokoskodott, így azután nem volt meglepő, hogy amikor diplomá­ja megszerzése után a MÁVAG hídosztá­lyára került, már pályája kezdetén felelős­ségteljes megbízásokat kapott. Hidak ter­vezésével, gyártásával, helyszíni szerelé­sük megszervezésével és irányításával fog­lalkozott. Egyebek mellett ő vezette a kun­szentmártoni Körös-híd, valamint a duna­földvári Duna-híd építését. Más nagy vas­szerkezeti berendezés is készült az irányí­tásával. Így pl. a lakihegyi rádióadó immár műszaki emlékként számon tartott anten­natornya, amely építésekor, 1933-ban a világ legmagasabb antennatornya és soká­ig Európa legmagasabb építménye volt. 1938-ban k inevezték a MÁVAG hídmű­hely főnökévé. F. G. hatalmas munkabírá­sára, kiváló szervezői képességére jellem­ző, hogy 1942 és 1944 között, az egyre nehezebbé váló időben is, mintegy ki­lencven vasúti híd építését irányította személyesen Erdélyben, a Dés-Beszterce, illetve a Dés-Zsibó-Nagybánya vasútvo­nalon.

Már 1945. jan. 19-én jelentkezett mun­kahelyén, Pesten. A szinte végzetes anyag-, munkaerő- és géphiány ellenére sikeresen megszervezte a termelést. Tervei és irányí­tása alapján készült az első, ideiglenes va­súti összeköttetést biztosító áthidalás az Alföld és a Dunántúl között: ez már 1945 tavaszán üzemelt!

1949 nyarán az ÁMTI acélhíd osztályá­nak vezetőjévé nevezték ki. Innen irányította - többek között - a budapesti Pető­fi-híd és az Árpád-híd, valamint a duna­földvári és a komáromi Duna-híd újjáépí­tését. Közben, 1947-től, a nagy műszaki szakemberigény kielégítésére a Budapes­ti Műszaki Egyetemen megszervezett Álla­mi Műszaki Főiskola mechanika tanszéké­nek tanára, s egyben a fémtechnológiai ta­gozat vezetője is volt. A főiskola megszün­tetése után F. G. a BME újonnan szervezett Villamosmérnöki karán lett egyetemi do­cens, s itt szervezte meg a mechanika tan­széket.

1953-ban nevezték ki egyetemi tanárrá, s ebben a minőségében közel másfél év­tizedig vett részt a magyar mérnökkép­zésben. Az 1960/61-es tanévben a Villa­mosmérnöki Kar dékánhelyettesévé vá­lasztották.

Számos egyetemi, főiskolai tanköny­vet, jegyzetet, több kiváló szakkönyvet írt és szerkesztett. Tagja volt a nemzetközi hegesztési egyesület (IJW magyar szekci­ójának, az MTA Acélbizottságának.

Irodalom

F. G. emlékezete. BME Évkönyve 1968/69. Bp., 1970.

Végh Ferenc