ALEXITS GYÖRGY (Budapest, 1899. jan. 5. - Budapest, 1978. okt. 14.)

Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Beiratkozott a Tudományegyetemre, de 1917-ben az érettségi után katonai szolgálatra hívták be és a frontra került. 1919-ben a Tanácsköztársaság bukása után a Szocialista Diákok Szövetségében kifejtett tevékenysége miatt kizárták az egyetemről, és emigrálni volt kénytelen. Grazba ment, és beiratkozott az ottani egyetemre. Érdeklődése kezdetben az elméleti fizika, majd mindinkább a matematika felé fordult. A Laplace-egyenlettel kapcsolatos egyik matematikai probléma megoldása képezte doktori disszertációjának tárgyát, amelynek alapján 1924-ben a grazi egyetemen doktorrá avatták.

1919-es tevékenysége miatt Magyarországon tanári pályán nem működhetett. A Statisztikai Hivatalban, majd biztosító társaságoknál dolgozott, újságírással is foglalkozott, zenekritikus volt. 1926-ban megélhetési gondjai miatt Romániába ment. Giurgiuban tanított és a bukaresti egyetemen fizetés nélküli tanársegédként előadásokat tartott. 1927-ben visszajött Magyarországra. 1928-ban miniszteri kegyképpen engedélyt kapott arra, hogy a budapesti Tudományegyetemre beiratkozzék. 1929-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet. 1930-tól budapesti középiskolákban tanított helyettes tanárként, majd 1941-ben engedélyt kapott arra, hogy félnapos kisegítő tanársegédként a Műegyetemen tevékenykedjen. Grazban szerzett doktorátusát Kolozsváron honosították, majd 1943-ban a Műegyetemen magántanárrá habilitálták.

1944-ben az ellenállási mozgalomban való részvétele miatt Dachauba, majd Spaichingenbe vitték, ahonnan 1945-ben tért haza. Ezután tevékenyen részt vett a közéletben. Volt közoktatásügyi államtitkár, a Tudományos Tanács, majd 1949-50 között az MTA főtitkára. 1948-ban ny.r. tanárrá nevezték ki a Műegyetem III. sz. matematikai tanszékére. 1967-ig volt ennek a tanszéknek a vezetője, 1948-ban az MTA lev., majd 1949-ben r. tagja lett. 1967-től az MTA Matematikai Kutató Intézetében tevékenykedett osztályvezetőként, majd 1969-től tudományos tanácsadóként. Számos hazai és külföldi kitüntetésben részesült, így többek között 1951-ben a Kossuth-díj első fokozatát kapta. Élete utolsó húsz évében számos külföldi vendégprofesszori meghívásnak tett eleget. Több külföldi és hazai egyetem díszdoktora volt. A Bolyai János Matematikai Társulat díszelnöke és az Acta Mathematica Hungarica szakfolyóirat főszerkesztője volt.

Tudományos kutató tevékenysége a matematika több részterületére terjedt ki. Foglalkozott valós függvénytannal, görbeelmélettel, metrikus geometriai kérdésekkel. Legnagyobb jelentőségű eredményeit a Fourier-analízisben és az approximációelméletben érte el. Maradandó eredményei mellett kiemelkedő iskolateremtő tevékenysége. Közvetlen egyénisége, nagy műveltsége, ötletgazdagsága, széles látóköre, a matematika iránti lelkesedése mind hozzájárultak ahhoz, hogy körülötte iskola alakuljon ki. Nyolc monográfia és 88 szakcikk szerzője, köztük matematikatörténeti dolgozatoké is.

Főbb művei

Az új görbeelmélet. Homogén racionális görbékről. Bp., 1937.; Bolyai János. Bp., 1952.; Fourier-sorok, harmonikus analízis. Bp., 1953.; Convergence problems of orthogonal series. New York-Oxford-Paris, 1961.; Approximation Theory. Bp., 1983.

Irodalom

A. Gy. Nekrológ. Matematikai Lapok, 1976-1979. 27. sz.; A. Gy. Bp., 1979.

Tandori Károly