SZABÓ PÉTER (Marosvásárhely, 1867. máj. 2. - Budapest, 1914. szept. 24.)

Oklevelét 1891-ben Kolozsvárott szerezte, utána hosszabb időt töltött a berlini és a párizsi tudományegyetemen. 1894-től a kolozsvári polgári fiúiskolában, 1896-tól az egyik budapesti felsőbb leányiskolában, 1900-tól a Tudományegyetem gyakorló gimnáziumában tanított. Néhány értekezésben a Bolyai-geometria egyes kérdéseivel és a determinánsok elméletével foglalkozott. E tevékenységénél azonban jelentősebb a két Bolyaival kapcsolatos itthoni és külföldi levéltári adatfeltáró munkássága.

Minden tanulmánya alapvetőnek bizonyult a Bolyai-kutatásban. Sajnos halála megakadályozta további, ilyen adatainak közzétételét.

Főbb cikkei

Az abszolút geometria egyik alaptételéről. Mathematikai és Physikai Lapok, 1903.; Adalékok Gauss és Bolyai levelezéséhez és Bolyai Farkas életrajzához. Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1907.; Bolyai János ifjúsága 1802-1822. Mathematikai és Physikai Lapok, 1910.; Bolyai Farkas törekvései az erdészi pályára. Akadémiai Értesítő, 1914.

Irodalom

FRÁTER Jánosné: A Bolyai-gyűjtemény. Bp., 1968.

Szénássy Barna