KOLOSSVÁRY ENDRE (Veszprém, 1858. dec. 24. - Budapest, 1939. dec.13.)

Középiskoláit Kalocsán, Pápán és Pozsonyban végezte. A budapesti Műegyetemen 1881-ben gépészmérnöki oklevelet szer.zett, és 1882-ben a MÁV igazgatóságnál kezdett dolgozni. Amikor a magyar kir. posta 1887-ben 12 postamérnöki állást hir.detett meg, az egyik állásra Baross Gábor miniszter K. E.-t hívta meg, így ez év ok.tóber 1-jén a Közmunka- és Közlekedés.ügyi minisztérium postaszakosztályának távíró- és távbeszélő-osztályára került. 1891 és 1893 között a Posta Kísérleti Állomás ve.zetője volt, 1909-ben az újonnan megszer.vezett posta- és távírda vezérigazgatóság műszaki osztályának vezetője, 1919-től a vezérigazgató állandó helyettese lett. Ne.véhez fűződik a távíró- és helyközi távbe.szélő-hálózat kifejlesztése, az automata távbeszélőközpontok, az utcai távbeszélő.állomások létesítése, a gyorstávíró gépek bevezetése, a rádióállomások létrehozása és a távkábelek fektetése, postaházak épí.tése és a gépjárművek postai használatba vétele. Kezdeményezésére és elnökletével rendezték meg Budapesten, 1908-ban a vi.lág távíró- és távbeszélőmérnökeinek első kongresszusát. Ez képezte az alapját a kü.lönféle nemzetközi postai szervezeteknek. Munkássága elismerésére számos kitün.tetést kapott. 46 évi szolgálat után, 1928-.ban vonult nyugdíjba.

Irodalom

A Magyar Posta története és érdemes munká.sai. Szerk.: HENCZ Lajos. Bp., 1937.; Posta Mérnöki Szolgálat 1887- 1937. M. Kir. Keres.kedelem- és Közlekedésügyi Min. Bp., é. n.; K. E. nekrológ. Magyar Posta Egyesületi mellék.let, 13. Bp., 1939.

Krizsákné Farkas Piroska